برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هستی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 right ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

2 کار گروهی
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

3 مترداف sociable ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

4 sociable به انگلیسی
آدم اجتمایی
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

5 جابه جا شدن
١٣٩٩/٠٥/١٣
|