سلیمانی

سلیمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpurgatory١٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨برزخگزارش
7 | 1
marred١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨انتحار کرده از ویلیام شکسپیر نقل است: A young man married is a man that's marredگزارش
5 | 0
rhetorical١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤بلاغیگزارش
12 | 0
actuality١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨نفس الامر، واقعگزارش
2 | 0
sort١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٦سنخگزارش
2 | 0
ensue١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٥پیامدگزارش
9 | 0
prejudice free١٥:١٨ - ١٣٩٩/١٠/١٠بدون تبعیضگزارش
0 | 0
racial prejudice١٥:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠تبعیض نژادیگزارش
0 | 0
metaphilosophy١٦:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٩فرا فلسفه فلسفه ی فلسفهگزارش
0 | 0
modality١٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٣حیثیتگزارش
2 | 1
on a par٠١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩در یک سطحگزارش
2 | 0
summarise٠١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩چکیده، خلاصهگزارش
28 | 0
worldly٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩دنیویگزارش
5 | 0
indirectly٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨تلویحاگزارش
5 | 1
pain٢٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠٢معضلگزارش
21 | 1
generation and corruption١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٢اصطلاحی فلسفی: کون و فسادگزارش
0 | 0
emanationism١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩در فلسفه به معنای: نظریه صدور گزارش
5 | 0
emanationist١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩حکیم اشراقیگزارش
0 | 1
emanation١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩فیض، صدور، ابداعگزارش
7 | 0
plotinus١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩فلوطین فیلسوف نوافلاطونیگزارش
7 | 0
meno١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨رساله منون یکی از کتاب های افلاطونگزارش
2 | 0
theory of recollections١٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨نظریه تذکر در معرفت شناسی افلاطونگزارش
0 | 0
rational soul١٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧نفس ناطقه نفس عاقلهگزارش
0 | 0
inextricably١٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧ناگسستنیگزارش
23 | 0
notion١٤:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧تصور، معنا، مفهومگزارش
16 | 0
grasp١٤:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧فهمگزارش
14 | 1
member of١١:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧بخشی ازگزارش
7 | 0
phantasia٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦در فلسفه یونان به معنای خیالگزارش
0 | 0
phantasm٢١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٥وهمگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهcrucially١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧
• The work of the intelligence services was crucially important to victory in the war.
کار سرویس های اطلاعاتی برای پیروزی در جنگ به شکلی حیاتی ای مهم بود.
2 | 1