حسن پزشکی

حسن پزشکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlonelily٢١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤تنها گزارش
0 | 1
pliantness٢٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/١٤نرمی گزارش
0 | 0
mainpulate٢١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢دست کاری کردن، به دست گرفتن، کنترل کردن زیرکانهگزارش
25 | 0
pursue١٧:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤Followگزارش
44 | 1
diffusion١١:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤Spread, distributionگزارش
7 | 1
bordering١٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢هم مرز؛ مجاورگزارش
23 | 0
unpredictable١٤:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢١Erratic و یا inconsistent ویا نامنظم غیر قابل پیش بینیگزارش
18 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهexceed٢٣:٠١ - ١٣٩٨/١٠/٢٩
• He claimed that he was not exceeding the speed limit.
او ادعا کرد که از حد سرعت مجاز تخطی نکرده است.
30 | 1
alter١٩:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/٣٠
• The dreadful illness greatly altered her appearance.
بیماری وحشتناک به طور قابل ملاحظه ای، چهره او را تغییر داده بود .
32 | 1
maverick٢٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/١٥
• Politically, she's a bit of a maverick.
او به لحاظ سیاسی، تاحدودی مستقل بود.
9 | 1
comply with٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦
• The commander said that the army would comply with the ceasefire.
فرمانده گفت ارتش احتمالا با آتش بس موافقت کند
5 | 1