برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

گلی گل گلی

گلی  گل گلی I wish nobody knew about the art<br> 🎈 🎉 I had a shell in secret 🎉🎈

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زمان گذشته ی فعل: begin، اغازکرده، شروع کرده، دست گرفته ١٣٩٨/١٢/١١
|

2 محل
مکان
جا
موقعیت
جایگاه
١٣٩٨/١٢/١١
|

3 در واقع پناهنده س معنیش که من جمعشو گفت ;) ^-^ ١٣٩٨/١٢/١١
|

4 پناهندگان
اردوگاه پناهندگان
١٣٩٨/١٢/١١
|

5 کلاس های قانون (اموزش پرورش)
کلاس های رسمی
کلاس های وابسته به مدرسه
١٣٩٨/١٢/١١
|

6 از میان
از عرض
از وسط
یکسره
ازاین طرف به آن طرف
از این سو بان سو
در میان
١٣٩٨/١٢/١١
|

7 در صد، فی صد، بقرار در صد ١٣٩٨/١٢/١١
|

8 من خيلي خوشحالم🌸♥️ ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

9 دکتر
پزشک
طبیب
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

10 ناهار
ظهرانه
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

11 قلم مو
علف هرزه
بروس لوله
لیف زدن
نقاشی کردن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

12 عصرانه
شام
عشای ربانی یا شام خداوند
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

13 دیروز
روز پیش
زمان گذشته
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

14 وابسته به ریاضیات ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

15 بر فراز
روی
بالای
سرتاسر
بیرونی
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

16 موفقیت
پیروزی
کامیابی
نتیجه
ترقی
توفیق
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

17 بیماری
مرض
ناخوشی
کسالت
بدی
شرارت
خستگی
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

18 باستانی
کهن
دیرینه
قدیمی
پیر
دیر
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

19 کافی
بسنده
به قدر کافی
به اندازه ء کافی
بس
نسبتا
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

20 درجه چهار
یک چهارم
ربع
مربع سازی
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

21 کوربین ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

22 ریختن
خرده
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

23 قفسه ی کتاب
(جایی که کوچکتر از کتابخانه است و تفاوت آن با کتابخانه این است که:کتابخانه دور تا دورش را کتاب فرا گرفته است اما قفسه ی کتاب ،یک شیئ ا ...
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

24 جولای
ماه ژوئیه
هفتمین ماه میلادی
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

25 سرو ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

26 قابل درمان
علاج پذیر
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

27 اطلاعات
موارد
دانستنی ها
سوابق
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

28 برو رژیم بگیر
رژیم گرفتن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

29 بلند انگشت به انجام کاری
(برای انجام کاری انگشت خود را بلند کنید : Raise your finger to do something)
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

30 بیش از حد
بیش از اندازه
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

31 جدا کننده ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

32 کنار بگذار
کنار گذاردن
تمام غذا یا مشروبی را خوردن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

33 استخدام کننده
همکاران
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

34 از انتهای عمیق خارج شوید
رفتن به اعماق
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

35 راهی به دور آن نیست
هیچ راهی به دور آن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

36 آشفتگی
پریشانی
به هم خوردگی
غوغا
ناراحتی
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

37 در رفتن
آب شدن
بیرون رفتن
مردن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

38 تشویق کردن
تشجیع کردن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

39 دلتنگی
از دست یکی
دلتنگ بودن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

40 به خاطر داشتن
مدیون بودن
بدهماری
دارا بودن
به علت
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

41 فریبنده
گول زننده
گمراه کننده
فریب آمیز
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

42 گوزن شمالی ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

43 مداوم
متوالی
پیوسته
ماندگار
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

44 دمدمی
هوس باز
لوس
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

45 تبریک می گویم
تبریک
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

46 منابع کم مصرف هستند ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

47 خیابان بهار ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

48 (اسم ها) :
قطب نما
پرگار
حوزه
حیطه
دایره
گرد

(فعل ها) :
محدود کردن
جهت کردن
مدار چیزی را کامل نمودن
نقشه کشیدن ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

49 عکس سیاه ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

50 زغال سنگ
زغال
زغال کردن
١٣٩٨/١٢/٠٢
|