برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شیما

مترجم زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پاره کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

2 چشم برهم زدن ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

3 به انتظار نشستن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

4 غریدن برای ابر ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

5 قهرمان داستان/نقش اول داستان ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

6 کاهش یافتن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|