برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهسا قلی خانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شبنم قلی خانی یکی از بهترین بازیگر هاست ١٤٠٠/٠١/١٩
|

2 مهسا یکی از زیباترین اسم ها هست
مهسا یعنی: مانند ماه ،مانند ماه زیبا
١٣٩٩/١٢/١٨
|