برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

غزل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 واقعیت ١٣٩٨/١٠/١٨
|

2 جمیل ١٣٩٨/١٠/١٨
|

3 امیرحسین یعنی پادشاه نیکو، کسی که شاه حسین است به نظر من شاه حسین پدر اوست بنابراین حضرت علی آن شاه است . ١٣٩٨/١٠/١٨
|

4 همدان ١٣٩٨/١٠/١٨
|

5 مکانی که در آن متولد می شویم را زادگاه میگویند ١٣٩٨/١٠/١٨
|

6 بخواب ١٣٩٨/١٠/١٨
|

7 یعنی خواب رفتن مثلا دست که انگار سوزن شون می شود ١٣٩٨/١٠/١٨
|