مهدی قهرمانلو

مهدی قهرمانلو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfierce١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٨خشمگین ، وحشیگزارش
7 | 0
bullwhip٠٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥Or heavy leather whipگزارش
0 | 0
bullwhip٠٨:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥تازیانه ی سهمگینگزارش
0 | 1
bent down١٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/١٣Bent down/sit down/ lie downگزارش
5 | 0
put something up٠٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٣آویزان کردن یا برداشتن مثل نامهگزارش
0 | 0
put something off٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٣Post pone for sthگزارش
0 | 0
show off٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٣Show off=try to inpress people with your . . . . . ability , your knowledge etcگزارش
5 | 0
cross out٠٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٣Cross out means delete for instance from list دو تا خط را روی هم کشیدم ضربدریگزارش
5 | 0
consist of١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٢Includeگزارش
2 | 1
abadis٠٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٢Abadis is the name of a doctor in the hakhamaneshian area and that is the name of this dictionary that i use itگزارش
12 | 1
امکانات١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١١Facility= امکاناتگزارش
9 | 0
realistic١٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥واقع بینیگزارش
5 | 0
beg١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠The feeling of thatگزارش
5 | 1
stutter١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠لکنت زبان داشتنگزارش
5 | 0
mumble١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠زیر لب چیزی گفتنگزارش
5 | 0
beg١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠خواهش کردن، درخواست کردن And the felling of that is desperateگزارش
5 | 0
organise١٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠سازمان دادن ، مرتب کردنگزارش
5 | 0
sweet smelling٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠خوشبو ، معطر The synonymous word for that is fragrant, aromatic, perfumed/scentedگزارش
0 | 0
fragrant٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠بوی خوش، معطرگزارش
5 | 0
moderate٠٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨Middle of the roadگزارش
0 | 0
to my mind٠٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨I consider or in my viewگزارش
5 | 0
privacy setting٠٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧Choices on your account about what people see on your profileگزارش
5 | 1
polar ice cap٠٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧Ice covering the areas at the north and south polesگزارش
2 | 0
overdrawn٠٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦حواله پیش از پرداخت And the synonymous word of that is overdraftگزارش
0 | 0
glamorous٠٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦Beatifulگزارش
2 | 0
marginal seat٠٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥Parlimant seat that won with narrow voteگزارش
2 | 0
عندالاستطاعه٠٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥When that he can When that is possibleگزارش
5 | 0
deliberation٠٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤مشاوره، مشورتگزارش
0 | 0
cctv٠٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢The abbreviation of CLOSED CRICUIT TELEVISIONگزارش
2 | 1
wholemeal٠٨:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠نان سبوسدارگزارش
5 | 0
build up٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٩Amplifyگزارش
2 | 1
repone٠٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٩سرزنش کردنگزارش
2 | 0
jagged٠٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٩ناهموار، دندانه دارگزارش
0 | 0
delegate٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٩واگذار کردنگزارش
18 | 0
market research٠٨:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٧( Uncountable ) finding out beforehand what people want or needگزارش
0 | 0
customer care٠٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٧Sth very important which must be dealt with firstگزارش
0 | 0
ambassador٠٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٦مامور رسمی دولتگزارش
2 | 0
lecture theaters٠٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٥سالن های سخنرانی در دانشگاه های معتبرگزارش
2 | 0
sympathy١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٤ترحم، دلرحمی، دلسوزیگزارش
0 | 0
grate٠٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣رندهگزارش
5 | 0
whizz٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣غژغژ کردنگزارش
2 | 0
long standing٠٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١١پس از مدتیگزارش
2 | 0
high and dry٠٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٠IN A VERY DIFFICULT SITUATIONگزارش
5 | 0
odd and ends٠٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٠Unimportant thing, smallگزارش
5 | 0
build up٠٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٠Developmentگزارش
5 | 1
handmade٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٠دستسازگزارش
5 | 0
apprenticeship٠٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٠شاگردیگزارش
14 | 0
boredom٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٠خستگیگزارش
5 | 0
time consuming٠٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٠A thing that is difficult and you should waste alot of time with itگزارش
9 | 1
off peak٠٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٠At a time which is less busyگزارش
7 | 0