برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی گریبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تناقض ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 پر کردن ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

3 مسیر طولانی ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

4 پرسونا در مبحث بازاریابی و فروش به معنی؛
مشتریان بالقوه
مخاطب
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

5 گنگ ، مبهم ، عبث ، ناگویا ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

6 امپریالیسم یعنی دولتی که بیرون از حوزه ملی خود به تصرف سرزمین های دیگر بپردازد و مردم آن سرزمین ها را به زور وادار به فرمان برداری از خود کند و از من ... ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

7 عمومی ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

8 مشاور،راهنما،کسی که تجربیات خود را در جهت پیشرفت در اختیار دیگران میگذارد ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

9 وابسته به حداقل ١٣٩٩/٠٥/٢١
|