برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرید تشکری آرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 1.جداشدن
separate
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

2 جدا شدن
1.she departing from some of the basic principles of Sigmund Freud
او از برخی از اصول اساسی زیگموند فروید جدا می شود.
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

3 ادعا کردن
.some argue that the US is not really engaged in hostilities in yemen .
برخی ادعا می کنند که آمریکا در جنگ یمن مشارکت واقعی ندارد.
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

4 موقعیت، شرایط ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

5 اختصاص دادن، نشان دادن
١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

6 introduce , dedicate ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

7 disgust ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

8 عصبانی کردن- سر به سر گذاشتن- آشفته-مضطرب کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

9 resentful- annoy- nettle ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

10 کاهش سایز ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

11 کاهش- منقبض کردن- هم کشیدن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

12 decline- contract ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

13 ماهر- بادقت ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

14 careful- assiduous ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

15 محو شدن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

16 evaporate- fade ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

17 محو شدن-بخار شدن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

18 evade- flee- get away from ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

19 attribute- character ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

20 pacify ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

21 quench ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

22 dodge- scape ١٣٩٧/٠٥/١٧
|