فرزانه جمشیدی

فرزانه جمشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmicroarray١٧:٠٥ - ١٣٩٧/٠٤/٠٨ریز آرایه DNAگزارش
37 | 0
gills of fish٢٣:٣٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦آبشش ماهیگزارش
0 | 0
erythroid٢٣:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦اریتروسیت سلولهای قرمز خونیگزارش
2 | 0
ligate١١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦اتصال DNAمخمر در شاتل وکتور در سلولی و مولکولیگزارش
2 | 0
pay off١٠:٤٤ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥به خرج دادن. مثل Hard work and perseverance pay off سخت کوشی و استقامت ب خرج دادنگزارش
37 | 1
resolutoon١١:٣٢ - ١٣٩٧/٠٣/٣٠تفکیک در زیست شناسیگزارش
0 | 0
deamination٠٨:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٩گروه امینه یاNH2را از مولکول گرفتن از طریق آبکافت مثه بازهای DNAگزارش
5 | 0
helicase١١:٢٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦هلیکاز در زیست شناسی آنزیم جدا کننده دو رشته DNAگزارش
9 | 1
operon٢٣:٢٢ - ١٣٩٧/٠٣/١٩ورزه در زیست شناسیگزارش
2 | 0
downstream١٤:٣٠ - ١٣٩٧/٠٣/١٩در سلولی و مولکولی به معنی فرودستگزارش
101 | 0
hyperchromicity٢٣:٤٧ - ١٣٩٧/٠٣/١١پررنگ شدگی در زیست شناسیگزارش
2 | 0
blotting١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧در زیست شناسی ب معنای لکه گذاریگزارش
23 | 0
container٢٣:١٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤در زیست شناسی. بشرگزارش
41 | 4
differential centrifugation٢٢:٥١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤سانتریفیوژ افتراقیگزارش
7 | 0
supernatant٢٢:٤٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤مایع روییگزارش
30 | 0
pellet٢٢:٤١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤در زیست شناسی ب شکل رسوب. رسوبگزارش
83 | 0
centrifugation٢٢:٣٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤سانتریفیوژگزارش
16 | 0
hedgehog١٦:٤٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤در زیست شناسی یک پروتئینی است که در فرایندهای رشد و نمو اهمیت حیاتی داردگزارش
18 | 1
renaturation١١:٤١ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩دوباره شکل گرفتنگزارش
5 | 0
splicing١٨:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٧در زیست شناسی ب معنای پردازش در بهم متصل کردن اگزون های RNAبکار میرودگزارش
80 | 1
consanguineous marriage٢١:٠٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢ازدواج فامیلیگزارش
0 | 1
a couch potato١٩:٥١ - ١٣٩٧/٠٢/٢٠سیب زمینی تنبلگزارش
9 | 7
چاقوی تیز قصاب١٩:٤٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٠boucher's keen knifeگزارش
0 | 1
first come first serve٢٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٨آسیا به نوبتگزارش
12 | 1
noonan٠٩:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٧پزشکی . نوع اختلال تکاملیگزارش
5 | 1
cooperativity٠٨:٠٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٤همیاریگزارش
9 | 1