برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرزانہ جمشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جوشونده ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

2 نو ترکیب ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

3 ب کار بزرگ ادامه بدید ١٣٩٧/٠١/٠٤
|

4 در حال پیشروی هستید ١٣٩٧/٠١/٠٤
|

5 در زیست شناسی سلولی ومولکولی ب معنای چرخه ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

6 ساختار سومین پروتئین ١٣٩٦/١١/٢٢
|

7 اسید چرب میریستیک ١٣٩٦/١١/١٠
|

8 سیستم گوارشی عصبی ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

9 انگل عامل مالاریا ١٣٩٦/١٠/٠٧
|

10 یوباکتری ها ١٣٩٦/١٠/٠١
|

11 غشا انتقالی ١٣٩٦/١٠/٠١
|

12 غشاانتقالی ١٣٩٦/١٠/٠١
|

13 آب در حال جوشیدنه ١٣٩٦/٠٩/١٤
|

14 من مجبورم میز رو تمیز کنم
یا من مجبورم میز را جمع کنم
١٣٩٦/٠٩/١٤
|

15 ھر روز کاری را انجام بدھید کہ ازش می ترسید ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

16 چمدون رو تحویل گرفتن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

17 یہ دختر سخاوتمند ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

18 یہ کارگر سخت کوش ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

19 یہ پسر بی رحم ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|