برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فروزان بختیاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Mail cart: cart for sending message by post without an envelope
Cart: a large wire 'basket' on wheels that you use in a supermarket
سبد مفتولی ...
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

2 Slip: /V/: Give sth to someone
در اینجا به معنی؛ دادن چیزی به کسی
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

3 To 'stop' the vehicle that you are driving
مثال: He pulled up in front of the gates
١٣٩٩/٠٥/١٩
|