برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فروغ فرحبخش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ترفند ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

2 در برخی متون به معنای آلزایمر است ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

3 نفخ ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

4 لقاح
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

5 تخمک ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

6 مشهود، قابل توجه
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

7 پیشرونده
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

8 فاصله یا تفاوت قابل توجه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

9 امید واهی ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

10 پنهان، مخفی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

11 ترغیب کردن
١٣٩٩/٠١/١٨
|

12 primary teeth دندان‌های شیری ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

13 فیزیوتراپی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

14 پیگیری
١٣٩٨/١٠/٢٢
|