برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Fereshteh soltani

Insta:@Modern_english_learning

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Relaxing ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

2 ? What film can we See ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

3 Like or be interested in something ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

4 فیله گوساله ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

5 چک
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

6 رسید ١٣٩٩/٠١/٢٣
|