برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به معنی زنده می کند
چرا باید در دیکشنری ابادیس چنین معنی شود
١٣٩٧/٠٥/١٩
|