برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه مهدی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [علوم خاک] جذبی ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

2 [علوم خاک] غیر جذبی ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

3 تدخین ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

4 خاکدانه ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|