برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه احمدپور

فاطمه احمدپور مترجم انگلیسی به فارسی
جهت ثبت سفارش ترجمه روی آیکون زیر بزنید.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لطف دارید ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

2 نکات کلیدی، نکات مهم ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

3 گویا ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

4 مناسب، متناسب،درخور، شایسته، سزاوار،لایق ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

5 بیماری همه گیر وبا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

6 صفحه خوان ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

7 درست مانند...
، درست مثل...
١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

8 انبوه ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

9 میکروسایت، یک سایت محتوای محرمانه است که خارج از صفحه اصلی شرکت و یا نشانه اینترنتی برند ایجاد می‌شود. ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

10 به معنی فرضیه هست.
و نظریه=theory
این دو باهم متفاوتند
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

11 هدف گذاری مجدد ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

12 در کاری راه افتادن،تازه شروع به کار کردن(کنایه) ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

13 زین و برگ اسب ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

14 برنامه ساز (سازنده اپلیکیشن ها) ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

15 گام اسب ١٣٩٩/٠٢/١٢
|