فرزاد

فرزاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbunched١٨:١٧ - ١٣٩٧/١٢/١٦گرفتگی ( عضلات )گزارش
0 | 0
bunched muscles١٨:١٧ - ١٣٩٧/١٢/١٦گرفتگی عضلاتگزارش
0 | 0
colorectal٠٩:٢٤ - ١٣٩٧/١٢/١٦روده بزرگگزارش
14 | 0
physical exam٠٩:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٢معاینه فیزیکی ( توسط پزشک )گزارش
2 | 0
ponytails٠٩:٥٨ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠مدل موی دم اسبیگزارش
7 | 0
buns٠٩:٥٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠مدل موی فنجانیگزارش
25 | 3
patch١٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٩/١٨( پوست ) پوسته پوستهگزارش
16 | 1
scaly١٩:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/١٨( پوست ) پوسته پوسته شدنگزارش
5 | 1
come out١٩:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/١٨ظاهر شدن، ظهور کردنگزارش
71 | 1
frizzy hair١١:٢٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٧موی وزگزارش
5 | 0
pre shave١١:٣٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٥قبل از اصلاحگزارش
0 | 0
what's more١١:٢٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٥برای اضافه کردن چیزی شگفت انگیز یا جالب به چیزی که قبلا گفتید استفاده می شود.گزارش
83 | 1
leave in conditioner١٣:٢٣ - ١٣٩٧/٠٩/١٣حالت دهنده مو بدون نیاز به آبکشیگزارش
28 | 0
seal in١٢:٥٤ - ١٣٩٧/٠٩/١٣برای جلوگیری از ( چیزی که در چیز دیگری است ) از خروج و یا فرار.گزارش
2 | 1
split ends١٢:٥١ - ١٣٩٧/٠٩/١٣مو خورهگزارش
37 | 0
hair shaft١٢:٥٠ - ١٣٩٧/٠٩/١٣ساقه موگزارش
5 | 0
stretchmarks١١:٤٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٣ترک های پوستیگزارش
28 | 0
razor bump٠٩:٣٧ - ١٣٩٧/٠٩/١٢جوش های اصلاح، برگشت مو به درون پوستگزارش
2 | 0
postmenopausal٠٩:٢٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٢یائسهگزارش
55 | 1
crows feet٠٨:٢٣ - ١٣٩٧/٠٩/١٢خطوط لبخند اطراف چشمگزارش
7 | 0
break out١٢:٠٧ - ١٣٩٧/٠٩/١١جوش صورتگزارش
57 | 2
depilation١٠:٥٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٠دپیلاسیون یا مو زداییگزارش
0 | 0
cognition١٢:٣٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٩قابلیت مغزیگزارش
14 | 1
leave no rock unturned١٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤. Do everything possible to find something or to solve a problem انجام هر چیز ممکنی برای پیدا کردن چیزی و یا برای حل یک مشکل.گزارش
0 | 0
triterpenoid١١:٤٩ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩تریترپنوئیدگزارش
2 | 0
cosmetically١١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩لوازم زیبایی، زیباییگزارش
5 | 0
cognitive١١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢ذهنیگزارش
150 | 2
milk thistle١٠:١٢ - ١٣٩٧/٠٧/٢٣خار مریمگزارش
23 | 0
brain fog١٠:٥٦ - ١٣٩٧/٠٧/٢٢اختلال فکریگزارش
28 | 0