برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرزاد دشتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یعنی ضمیمه و پیوست یک نامه و یا چیزی

مثلا: این نامه ابلاغی متضمم اوامر فرماندهی یا ریاست محترم می باشد.
١٤٠٠/٠٢/١٩
|