برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرشاد یوسفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ظرف آبیاری ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

2 شلخته ١٣٩٩/٠٤/١٧
|