برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرشاد عبدالهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 he has a lot of money but he dosnt save his money
save:پس انداز
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

2 گم کردن
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

3 high school or. school ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 spend
• don't spend time with someone who doesn't care spending it with you.
• با فردی که اهمیت ندارد وقت خود را صرف نکن
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|