فرشاد عبدالهی

فرشاد عبدالهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsave١٥:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠he has a lot of money but he dosnt save his money save:پس اندازگزارش
28 | 2
lose١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٦گم کردن گزارش
12 | 1
دبیرستان١٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٦high school or. schoolگزارش
12 | 2

فهرست جمله های ترجمه شدهspend١٥:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠
• don't spend time with someone who doesn't care spending it with you.
با فردی که اهمیت ندارد وقت خود را صرف نکن
12 | 1