برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فریدالدین

Farid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سومین خلیفه مسلمانان ، شخصی با ایمان و دیندار ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

2 When someone shows a present or gift or anyother unexpected thing to someone else ١٣٩٩/٠١/٢٥
|