فرحت حسین مهدوی

فرحت حسین مهدوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهvictim playing٠٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢١مظلوم نماییگزارش
0 | 0
prophetic mission١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٣بعثت به پیامبری رسالت پیامبری مامور شدن به کار پیامبریگزارش
0 | 0
اشتا١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨واژه ای به صورت "شتا" که ش آن ساکن است در زبان پشتو رایج است و معنی آن "هست" در فارسی، می باشد. و ایرانیان وقتی پشتو می آموزند آن را به صورت "اشتا" ت ... گزارش
2 | 0
cognitive warfare٢١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦جنگ ادراکیگزارش
0 | 0
cognitive warfare٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦جنگ شناختیگزارش
0 | 0
اوامر٢٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٩directions [عمومی] Directives [توجیهی و اداری] Commands [رایانه System commands] و [نظامی] Orders [نظامی] Instructions [عمومی]گزارش
2 | 0
اوامر٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٩امر در مقابل نهی کلمه ای عربی است و به معنای دستور و فرمان است و جمع آن اوامر است۔ فرمان هم از طریق ایرانیان و احتمالا توسط خواجه نصیر الدین طوسی و ی ... گزارش
2 | 0
تجرئه٠٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨جری کردنگزارش
0 | 0
اوامر و نواهی٠٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٣١Commandments and Prohibitionsگزارش
0 | 0
نواهی٠٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/٣١Prohibitionsگزارش
2 | 0
اوامر٠٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٣١Commandmentsگزارش
2 | 0
اوامر٠٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/٣١Ordersگزارش
5 | 0
self effacement٠٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/٣٠خود ناچیزپنداریگزارش
0 | 0
bite the bullet٠٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٩رنجی را با شکیبایی پذیرفتنگزارش
2 | 0
نیک حالی٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٥good stateگزارش
0 | 0
مؤانست١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٢Sociabilityگزارش
2 | 0
پاکباز٠٨:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٧Irreproachable Incorruptible Incorruptگزارش
2 | 0
احقاق حق٠٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٧Delivering the right to the deservingگزارش
2 | 1
احقاق حق٠٧:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٧Administer justiceگزارش
2 | 1
administer justice٠٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٧اقامه عدل - اجرای عدالتگزارش
2 | 0
suzerainty٠٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/١٧تفوق ما فوق بودن حکمفرمائیگزارش
0 | 0
حکمفرما بودن٠٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٧Suzeraintyگزارش
0 | 0
overtaker٠٣:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٦پیش رونده - پیشی گیرندهگزارش
0 | 0
laying plot١٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/١٤توطئه چینی زمینه سازی برای توطئهگزارش
0 | 0
سر کار گذاشتن١٥:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٤Putting on Feigning Foolingگزارش
2 | 0
یافته ها٢٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٢Findingsگزارش
2 | 0
مجمع تشخیص مصلحت نظام٠٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٢Expediency Discernment Council of the System OR Expediency Discernment Council and Expediency Councilگزارش
2 | 0
machanism١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١١مکانیسم طریقۀ کار سازوکارگزارش
0 | 0
نفس گیر٠٣:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٠Onerousگزارش
0 | 0
غیر الزام اور١٥:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٩غیر تعهد آور Unnecessary Non - obligatoryگزارش
0 | 0
تعهداور١٥:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٩الزام آور Obligatoryگزارش
0 | 0
انجمن دوستی١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٩Friendship Associationگزارش
0 | 0
انجمن دوستی١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٩Friendship Societyگزارش
0 | 0
گزاره برگ٠٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٩حقایق نامهگزارش
0 | 0
دمدمه١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٨Guile and deception - temptation - magicگزارش
5 | 0
رغم انف٠٤:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٨Against his will In spite of himگزارش
0 | 0
رغم انف٠٤:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٨In spite of the fact thatگزارش
0 | 0
استقلال طلبی٠٥:١٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٦Independentism Independence seekingگزارش
2 | 0
knock something down١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٥چیزی را بی ارزش کردن چوب حراج زدن به چیزیگزارش
0 | 0
منتهی الیه٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٥end, extremity, farthest endگزارش
0 | 1
متحول شده٠٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٥evolvedگزارش
0 | 0
russian tsardom١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٣سلطنت تزاری روسیهگزارش
0 | 0
tsardom١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٣تزاریگزارش
0 | 0
طوفان زده٠٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/٠١Storm victimگزارش
0 | 0
تندروی٠٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/٠١Extremismگزارش
0 | 0
virtual space٢٢:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٨Cyber space Cyberspaceگزارش
0 | 0