فرهاد مالكي

فرهاد مالكي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhard services١١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥خدمات فنی و تاسیساتی مانند خدمات برقی یا لوله کشی گزارش
5 | 0
soft services١١:٥٤ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥خدمات غیرفنی و غیرتاسیساتی مانند خدمات نظافت یا نگهبانی گزارش
2 | 0
umbrella term١٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥واژه مادرگزارش
53 | 1
credit derivative٠٨:٥٨ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥مشتقات اعتباریگزارش
2 | 0
sub national government١٥:١٣ - ١٣٩٧/٠٧/١٨دولت محلیگزارش
2 | 1
opportunity cost١٤:٤٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٨هزینه فرصت از دست رفته= ارزش اقدام یا عملی که شخص می توانسته انجام دهد ولی به علت وارد شدن به کاری دیگر آن را انجام نداده است. به عنوان مثال، هزینه ف ... گزارش
48 | 0
uncalled capital١٤:٢٣ - ١٣٩٧/٠٧/١٨سرمایه مطالبه نشده= بخشی از سهام شرکای شرکت که تادیه آن از سهام داران خواسته نشده است.گزارش
5 | 0
contingent liability٠٩:٣٦ - ١٣٩٧/٠٧/١٨بدهی احتمالی/مشروط ( که در صورت برآورده نشدن شرط خاصی در قرارداد قابل اجرا می شود. )گزارش
9 | 0
concessional rate١١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/١٧نرخ بهره کم - کم بهره ( در مورد وام )گزارش
5 | 0
dockland١٥:٢٦ - ١٣٩٧/٠٧/٠٩نواحی اطراف باراندازها در بندرگزارش
9 | 0
margin ratchet١٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨افزایش تصاعدیگزارش
5 | 0
unhedged١٥:٠٤ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢فاقد پوشش ریسک در شرایط حرفه ای، راهبرد پوشش ریسک، شامل یک سرمایه گذاری ثانویه می باشد که قیمت آن، همواره در جهت عکس سرمایه گذاری اولیه حرکت می کند. ... گزارش
9 | 0
base case١٥:٣٥ - ١٣٩٧/٠٦/٢٧وضعیت پایه ( در اقتصاد )گزارش
12 | 0
دو هفته نامه٠٨:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٢٥biweeklyگزارش
5 | 0
نظر سنجی کردن١٥:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/٢٤opinion pollگزارش
14 | 0
loan to value ratio١٠:٢١ - ١٣٩٧/٠٦/٢٤نسبت وام به ارزش= نسبتی مالی است که از تقسیم مبلغ وام به قیمت بازار یا ارزش کارشناسی دارایی به دست می آید و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال، ... گزارش
12 | 0
junior debt١٠:١١ - ١٣٩٧/٠٦/٢٤وام های غیر مرجح ( فاقد اولویت ) = که بازپرداخت آن ها پس از تسویه دین مرجح ( وام های دارای اولویت ) صورت می پذیرد.گزارش
5 | 0
share option١٣:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/٢١امتیازی که به موجب آن کارکنان یک شرکت یا وام دهندگان و سرمایه گذاران می توانند سهام شرکت را با بهای مناسب تری نسبت به قیمت بازار خریداری کنند.گزارش
16 | 0
fidic١٠:١٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٩فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور International Federation of Consulting Engineers از ریشه فرانسوی Federation Internationale des Ingenieurs - Consei ... گزارش
2 | 0
index bond١٢:٠٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٣اوراق قرضه شاخص بندی شده= اوراق قرضه ای که نرخ سود معینی ندارند و با تغییرات شاخص های معینی ( مانند شاخص قدرت خرید پول ) تغییر می یابند.گزارش
7 | 0
subordinated debt١٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٠وام غیرمرجح ( بدون اولویت ) . بدهی ای که به موجب پیمان یا ساختار حقوقی، نسبت به وام مرجح ( دارای اولویت ) از اولویت برخوردار نیست و در صورت قصور یا ... گزارش
9 | 0
risk appetite٠٩:٢٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٠ریسک پذیری the level of risk that an organization is prepared to accept in pursuit of its objectivesگزارش
16 | 0
gobble up١٣:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦حریصانه خوردنگزارش
23 | 1
intercoder agreement١٣:٢٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥پیمان بین بستانکاران ( پیمانی که میان وام دهندگان منعقد می شود که بر مبنای آن حقوق بستانکاران مختلف در صورت بروز هر گونه قصوری تعریف شده و به موضوعات ... گزارش
2 | 0
request for proposal١٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥طرح پیشنهادیگزارش
2 | 0
what if analysis١١:٢٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤تجزیه و تحلیل چگونگیگزارش
2 | 0
coverage ratio١١:٠١ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠نسبت پوشش ( نسبت درآمد برای پرداخت بدهی های خاص که معمولا برای پرداخت بهره بدهی مورد استفاده قرار می گیرد. )گزارش
7 | 0
business case١٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨طرح کسب و کار، طرح توجیهیگزارش
37 | 1
gap analysis١٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨( مدیریت ) تجزیه و تحلیل فاصله اشاره به مقایسهٔ بین "کارایی واقعی و فعلی" و "کارایی بالقوه" یا "کارایی مطلوب" دارد.گزارش
2 | 0
lien١٠:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢حق حبس مال، حق رهن ملک بدهکار برای بستانکار گزارش
12 | 0
securitization١٢:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢١تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار ( بهادارسازی )گزارش
18 | 0
non recourse loan٠٩:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢١وام بدون حق رجوعگزارش
7 | 0
back to square one١٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠روز از نو، روزی از نوگزارش
53 | 1
oecd١٢:٤٤ - ١٣٩٧/٠٥/١٦سازمان همکاری و توسعه اقتصادیگزارش
23 | 1
affermage١٠:٥٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦قرارداد اجارهگزارش
5 | 0
checks and balances١٤:٢٠ - ١٣٩٧/٠٤/٣١نظارت و توازنگزارش
30 | 0
running cost١١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦هزینه های جاری ( روزمره )گزارش
16 | 0
opex١١:٥٧ - ١٣٩٧/٠٤/٢٣هزینه بهره برداریگزارش
9 | 0
mezzanine financing١١:٣٢ - ١٣٩٧/٠٤/٢٠تامین مالی غیرمرجح ( بدون اولویت ) : وام هایی که با این روش دریافت می شوند، جایی بین آورده و بدهی قرار می گیرند و بازپرداخت آن ها نسبت به وام های مرج ... گزارش
23 | 0
butanediol٠٨:٠٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٣بوتان دیول ( ماده شیمیایی به صورت مایع چسبناک )گزارش
0 | 0
ABS١٢:٢١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢( در شیمی ) : آکریلونیتریل بوتادین استایرن Acrylonitrile Butadiene Styreneگزارش
28 | 1
کپی برابر اصل٠٩:١٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥Certified copyگزارش
2 | 0
حق سنوات١٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٢severance payگزارش
2 | 0
حق السعی١١:٢١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٢work compensationگزارش
7 | 0
کارت پایان خدمت١٥:٠٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠١Military Service Completion Certificate گزارش
28 | 1
agroforestry١١:٤٧ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨دارکشت ورزی ( مصوب فرهنگستان )گزارش
7 | 1
to whom it may concern١٥:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠١قابل توجه مسئول مربوطهگزارش
55 | 1
هویت بخشی١١:٣٦ - ١٣٩٦/١١/٢٤Identity formationگزارش
0 | 0
هیئت علمی١٢:٢٣ - ١٣٩٦/١١/٢٣Faculty ( in North American usage ) or Academics ( in British usage )گزارش
9 | 0
carbon footprint١١:١٨ - ١٣٩٦/١١/١٨میزان انتشار کربنگزارش
156 | 1