فرداد مسنن زاده

فرداد مسنن زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcasual cloths١٨:٢٨ - ١٣٩٧/٠٦/٢٩لباس غیر رسمیگزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهnovelty١٨:١٢ - ١٣٩٧/٠٦/٢٩
• My mother bought a novelty pen for me.
مادر من یک قلم تازه برای من خرید
5 | 0
associate٢٠:١٦ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨
• I don't associate with people from the office outside of work.
من با افراد خارج از محیط کار معاشرت نمیکنم
48 | 1
conversely١٩:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨
• In real life, nobody was all bad, nor, conversely, all good.
در زندگی واقعی هیچکس کاملا بد نبود و نه برعکس کاملا خوب.
25 | 0