فرانک

فرانک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهچسبناک١٢:٢٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨دجگزارش
51 | 0
بریدن سر قلم نی١٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨قطگزارش
7 | 0
کوه مرزی بین فرانسه و اسپانیا١٧:٥٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧پیرنهگزارش
2 | 0
کشور اسیابهای بادی٢٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦هلندگزارش
0 | 0
اراده و عزم٠٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦همتگزارش
0 | 1
بالاپوش قدیمی٢٣:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤عبا - رداگزارش
7 | 1
چین و شکن٢٣:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤آژنگ، ژنگ، گرنج، یرا، شکنج کیس ماز آژنگگزارش
9 | 1
چراغ خوراک پزی٢٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤پریموسگزارش
2 | 0
از شهرهای خراسان رضوی٠٠:٢٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣تایبادگزارش
12 | 1
تابستان عرب٠٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣تموزگزارش
5 | 1
کشور دریاچه٠٠:١١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣چادگزارش
0 | 1
غوره پنبه١٥:٣٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٢وشگزارش
5 | 0
زعفران٢٢:٥٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠١رادنگزارش
25 | 1
اتشگیره فلزی٠٠:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/٣١انبرگزارش
0 | 1
بی ابرو٠٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٢/٣١سیه رو - سیاه روگزارش
2 | 1
جمجمه٠٠:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/٣١اهیانهگزارش
14 | 1
ا بر سفید٢٠:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩ربابگزارش
25 | 0
التی هورا٢٣:٤٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦از گیاهان داروییگزارش
0 | 0
فاقد٢٣:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦عاریگزارش
28 | 1
لقب خواجه سرایان٢٢:٤٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦آغاگزارش
5 | 0
رئیس جیمز باند٢٠:٤٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦امگزارش
7 | 1
چوب مخصوص بوجاری٢٠:٤٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦هیدگزارش
0 | 0
مجهول معادله ای١٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢ایگرگگزارش
2 | 0
برج افسانه ای١٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢نلگزارش
18 | 1
زاهدان قدیم١٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢دزدابگزارش
0 | 0
ذره باردار٢٣:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢١یونگزارش
0 | 1
عنصر غیر فلزی٢٣:١٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢١کربنگزارش
9 | 2
ظرف حمل مصالح٢٣:١٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢١ناوهگزارش
16 | 1
دستگاه حس گر٢٣:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢١سنسورگزارش
0 | 0
ماه گرفتگی٢٣:١١ - ١٣٩٧/٠٢/٢١تاشگزارش
14 | 1
فرمانروایان روسیه١٩:١٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٨ایوانگزارش
0 | 0
نقطه شروع١٩:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٨مبدأگزارش
16 | 1
اختراع تیت١٦:٣١ - ١٣٩٧/٠٢/١٨بمب: در سال 1903 توسط یونگه سوئدی اختراع شد و در سال 1916 توسط تیت آمریکائی تکمیل شدگزارش
2 | 0
رشته لامپی٠٠:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٧ریسهگزارش
5 | 0
هنر کاغذ و تا١٩:١٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٦اوریگامیگزارش
5 | 0