برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرانک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دج ١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

2 قط ١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

3 پیرنه ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

4 هلند ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

5 همت ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

6 عبا - ردا ١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

7 آژنگ، ژنگ، گرنج، یرا، شکنج
کیس
‌ماز
آژنگ
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

8 پریموس ١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

9 تایباد ١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

10 تموز ١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

11 چاد ١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

12 وش ١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

13 رادن ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

14 انبر ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

15 سیه رو - سیاه رو ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

16 اهیانه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

17 رباب ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

18 از گیاهان دارویی ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

19 عاری ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

20 آغا ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

21 هید ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

22 ام ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

23 ایگرگ ١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

24 نل ١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

25 دزداب ١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

26 کربن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

27 ناوه ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

28 سنسور ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

29 یون ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

30 تاش ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

31 ایوان ١٣٩٧/٠٢/١٨
|

32 مبدأ ١٣٩٧/٠٢/١٨
|

33 بمب:
در سال 1903 توسط یونگه سوئدی اختراع شد و
در سال 1916 توسط تیت آمریکائی تکمیل شد
١٣٩٧/٠٢/١٨
|

34 نسک ١٣٩٧/٠٢/١٨
|

35 ریسه ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

36 اوریگامی ١٣٩٧/٠٢/١٦
|