فرامرز فرشاد

فرامرز فرشاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهدر حضور٢٣:٣٠ - ١٣٩٦/١١/٠١درپیشگاهگزارش
5 | 0
خبر١٨:١٩ - ١٣٩٦/١١/٠١نشانگزارش
2 | 1
گمرک٠٥:٥٠ - ١٣٩٦/١٠/١٠مرز باژگزارش
18 | 2
legal١٤:٤٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٧همه پذیرگزارش
14 | 1
legal١٤:٤٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٧پیمانیگزارش
12 | 1
محترمانه٠٤:٢٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٢ارجمندانهگزارش
9 | 1
روحانیت٠٣:٢١ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠دین مداران آئین ورانگزارش
5 | 1
گرد هم ائی٠٣:٠٠ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠میتینگگزارش
0 | 0
دائمی٠٠:٥٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٩هموارهگزارش
2 | 1
شرب الیهود١٦:٥٥ - ١٣٩٦/٠٩/٢٨نا آرامی ژرفگزارش
2 | 0
شرب الیهود١٦:٥٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٨آشفتگیگزارش
5 | 0
مراقبت١٢:٥٧ - ١٣٩٦/٠٩/٢٧پاسداریگزارش
18 | 2
بعد١٦:٤٩ - ١٣٩٦/٠٩/٢٥تک پهلو - تک برگزارش
16 | 2
صدور١٦:٣٣ - ١٣٩٦/٠٩/٢٥بیرون دادنگزارش
5 | 1
تبعید٠٣:٢٣ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤دوری - دوری ناخواسته - دوری از دیارگزارش
30 | 2
نصاب١٤:٥٣ - ١٣٩٦/٠٩/٢٣پذیرندهگزارش
2 | 0
عملا٠٣:٥٢ - ١٣٩٦/٠٩/٢٣به راستیگزارش
18 | 2
ابخست١٩:٤٢ - ١٣٩٦/٠٩/١٩میان آبگزارش
5 | 0
املاک٠٤:١٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٩زمین وساختمانگزارش
7 | 3
دغل١٧:٥١ - ١٣٩٦/٠٩/١٨بزهکاریگزارش
5 | 1
لفت و لیس گر١٧:٣٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٨دله دزد رشوخوارگزارش
0 | 0
مسلحانه٠٦:٣٠ - ١٣٩٦/٠٩/١٨تفنگدارانهگزارش
5 | 1
مسلح٠٦:٢٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٨جنگ ابزارورگزارش
0 | 1
اندیشمند٠٦:٢٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٨دارای اندیشهگزارش
12 | 1
غیر قانونی٠٥:٥٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٨نادرستگزارش
0 | 1
در عمل١٦:٠٤ - ١٣٩٦/٠٩/١٧هنگام کارگزارش
2 | 1
سقف١٦:٠٠ - ١٣٩٦/٠٩/١٧سر پناهگزارش
18 | 1
الگوریتم١١:٠٢ - ١٣٩٦/٠٩/١٧چیستان گشائیگزارش
16 | 1
الگوریتم١١:٠١ - ١٣٩٦/٠٩/١٧راز شناسیگزارش
16 | 1
فی البداهه١٠:٤٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٧بی مقدمهگزارش
9 | 1
امتیاز١٢:١٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٦داشت آنگزارش
2 | 2
سیستم٢٢:١٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٥کار آ ییگزارش
0 | 2
بی طرفی١٦:٢٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٤نادر گیریگزارش
0 | 1
احاطه١٦:٤٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٣بکام کشیدهگزارش
12 | 1
ارتجاعی٢٣:٥٣ - ١٣٩٦/٠٩/١١کهنه پسندگزارش
18 | 1
معمور١٤:٥٨ - ١٣٩٦/٠٩/١١باز ساختهگزارش
9 | 0
مامور١٤:٥٧ - ١٣٩٦/٠٩/١١فرمانبردارگزارش
14 | 1
مامور١٤:٥٦ - ١٣٩٦/٠٩/١١فرمانبرگزارش
32 | 1
امت٠٣:٣٨ - ١٣٩٦/٠٩/١١دنباله رو ی امامگزارش
9 | 1
نفت٠٣:١٥ - ١٣٩٦/٠٩/١٠چربسوزگزارش
12 | 1
واسطه٠٥:٤٩ - ١٣٩٦/٠٩/٠٨داستارگزارش
14 | 1
مخالفت١٨:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/٠١ناسازگاریگزارش
7 | 0
مخالفت١٨:٢٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠١ناهم اندیشیگزارش
5 | 0
حساب شده١٨:١٦ - ١٣٩٦/٠٩/٠١نیرنگ ورگزارش
0 | 0
تمامیت٠٥:٥٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠١یکپارچگیگزارش
14 | 1
دل مشغول٠٥:٤٠ - ١٣٩٦/٠٩/٠١دل نگرانگزارش
0 | 0
دل مشغولی٠٥:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/٠١دل نگرانیگزارش
5 | 1
بی طرف٠٤:٣١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٥هیچ سویهگزارش
5 | 1
بی طرف٠٤:٣١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٥نادر گیرگزارش
2 | 1