برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرامرز فرشاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دری وری گفتندهنگام نفهمیدن هر موضوعی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

2 خوددادگری ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

3 دور وبر ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

4 دوربندکردن -دوربند ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

5 دودوزه گر
١٣٩٨/٠٧/١١
|

6 با درود
آهنگ فرستادن کمی پول بودم که دریافتم شما در ایرانید ومن در فلوریدا!
تلاش خواهم کردباکسی درایران این کار را به انجام رسانم . ...
١٣٩٨/٠٧/٠١
|