فرزان توانگر

فرزان توانگر فرزان توانگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهموچین١٦:٣١ - ١٣٩٦/٠٩/٠٢انبرکگزارش
5 | 1
جمع سفر١٦:١٧ - ١٣٩٦/٠٩/٠٢اسفارگزارش
21 | 0
اخترشناس یونان قدیم٢٣:٠٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨تالسگزارش
0 | 0
هدف تیر اندازی٢٢:٥٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨آماجگزارش
7 | 1
اهو غزال١٦:٥٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٤مارالگزارش
5 | 1
سرتاسر١٦:٤٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٤تمامیگزارش
9 | 0
نیم پرده١٦:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٤والانگزارش
2 | 0
خدمتکار١٦:٣٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٤خدمهگزارش
12 | 1
نوعی انگور١٦:٣٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢٤ریسیگزارش
23 | 1
نوعی سیاه سنگ١٦:١٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣بازالتگزارش
16 | 0
ماخ١٦:١٤ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣واحد سرعت هواپیماگزارش
2 | 0
نوشابه گاز دار قدیم١٦:١٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣لیمونادگزارش
0 | 0
عمامه١٥:٣٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣سرپیچگزارش
7 | 1
الفبایی١٥:٣٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣هجاییگزارش
5 | 1
خوبی و نیکی٢٢:٣٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢٢نکوییگزارش
0 | 0
کاسه بزرگ١٧:٤١ - ١٣٩٦/٠٨/٢١قدحگزارش
14 | 1
بازگشت١٦:١٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢١ایابگزارش
34 | 1
پیرو و راهنما١٥:٥٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢١مرشدگزارش
0 | 0
بازی قهوه خانه ای١٥:٤٤ - ١٣٩٦/٠٨/٢١ترناگزارش
7 | 1
بدهی ها١٥:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢١دیونگزارش
16 | 1
نقصان١٥:٢٢ - ١٣٩٦/٠٨/٢١کمبودگزارش
5 | 1
حدس١٦:٣٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠ظنگزارش
5 | 0
نیکو و مناسب١٦:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠براهگزارش
0 | 0
زیرک و باهوش١٣:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠بافراستگزارش
14 | 1
ویژگی١٣:١١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠صفتگزارش
41 | 5
اندرز١٣:٠٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠نصیحتگزارش
2 | 1
پرهیز کردن١٢:٥٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠اباگزارش
9 | 1
رهبر قافله١٢:٥٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠ساربانگزارش
0 | 0
فریب و نیرنگ١٢:٥٢ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠کنبورهگزارش
0 | 4
مردم ساکن الاسکا١٢:٢١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠اسکیموگزارش
0 | 0
شعله و لهیب١٢:١٧ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠آلاوگزارش
0 | 1
استدعا و نیاز مندی١٢:١٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠لابگزارش
0 | 0
تنبل و تن پرور١٢:٠٢ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠تن آساگزارش
5 | 0
فراموشکار١٥:٢٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٧ساهیگزارش
69 | 1
راجی١٥:٢٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٧امیدوارگزارش
0 | 1
مردم پست و فرومایه١٥:١٨ - ١٣٩٦/٠٨/١٧رجالهگزارش
2 | 0
مقیاس ا ندازه گیری١٥:١٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٧یکاگزارش
5 | 0
قیمت و بها٢١:٣٠ - ١٣٩٦/٠٨/١٦ارزسگزارش
0 | 1
قیمت و بها٢١:٣٠ - ١٣٩٦/٠٨/١٦اخشگزارش
2 | 0
ادبا١٦:٤٥ - ١٣٩٦/٠٨/١٤سخنورانگزارش
80 | 10
اندام ها١٦:٢٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٤جوارحگزارش
7 | 1
فن کشتی٢٣:٥٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٣پلگزارش
9 | 0
پوست درخت٢٣:٤١ - ١٣٩٦/٠٨/١٣نجبگزارش
0 | 0
گیاه شیح١٩:١١ - ١٣٩٦/٠٨/١٢علف جاروگزارش
0 | 1
گیاه سلوی١٩:٠٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٢مریم گلیگزارش
0 | 0
گیاه شنگ١٩:١١ - ١٣٩٦/٠٨/١٢ریش بزگزارش
0 | 0
گیاه سنبل دارو١٩:١٣ - ١٣٩٦/٠٨/١٢ینمهگزارش
7 | 0
گیاه سیگار سازی١٩:١٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٢توتونگزارش
0 | 0
گیاه درمنه١٩:٠٨ - ١٣٩٦/٠٨/١٢علف جار جورگزارش
0 | 0
گیاه دارویی عناب١٩:٠٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٢شیلانگزارش
0 | 0