فرزان توانگر

فرزان توانگر فرزان توانگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبحرین در شعر١٧:٤٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٩رجزگزارش
0 | 0
استخوان سینه١٧:٤٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٩نارسیسگزارش
16 | 1
استروان١٧:٤٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٩قاطرچیگزارش
0 | 0
اسب چابک١٧:٤١ - ١٣٩٦/١٠/٠٩راهوارگزارش
2 | 1
تیره و کد ر١٧:٢١ - ١٣٩٦/١٠/٠٩ماتگزارش
0 | 1
کلبه ترکمنی١٧:٢٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٩ابهگزارش
12 | 0
مقابل حمله١٧:٢٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٩نسجگزارش
0 | 0
مقابل حمله١٧:٢٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٩دفاعگزارش
2 | 0
تنگی نفس١٧:١٩ - ١٣٩٦/١٠/٠٩آسمگزارش
5 | 1
پیپ سنتی١٧:٢١ - ١٣٩٦/١٠/٠٩چپقگزارش
7 | 0
مرغ سعادت١٧:٢٠ - ١٣٩٦/١٠/٠٩هماگزارش
7 | 1
ماشین فرانسوی١٧:١٩ - ١٣٩٦/١٠/٠٩رنوگزارش
0 | 0
خو گرفتن١٧:١٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٩الفتگزارش
0 | 2
غوزه پنبه١٧:١٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٩وشگزارش
23 | 0
مزرعه برنج١٧:٠٠ - ١٣٩٦/١٠/٠٩شالیزارگزارش
0 | 0
جنس ایرانیت١٧:٠٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٢فایبر گلاسگزارش
0 | 0
واحدی در طول١٣:٢٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٢مترگزارش
14 | 1
دوری از وطن١٠:٥٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٢غریبگزارش
9 | 1
اپن هایمر١٦:٣٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦فیزیکدان آمریکاییگزارش
0 | 0
ارنب١٦:٣٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦خرگوش عرببگزارش
0 | 0
ا حمق وا بله١٦:٣٥ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦لهبلهگزارش
0 | 0
اشیانه عقاب١٦:٢٧ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦آموتگزارش
0 | 0
اکنده و سرشار١٦:٢٨ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦لمالمگزارش
5 | 0
از ادات تشبیه١٦:٣٧ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦وشگزارش
21 | 0
اهک١٦:٣٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦کلسگزارش
18 | 0
ارموی١٦:٣٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦مربوط به ارومیهگزارش
0 | 0
اماده١٦:٢٩ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦تیارگزارش
7 | 1
ادنا١٦:٣٥ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦نزدیکترگزارش
7 | 1
احتضار١٦:٣٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦درحال مرگگزارش
5 | 1
ابداع دکارت١٦:٣٣ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦هندسه تحلیلیگزارش
0 | 0
اینه مقعر١٦:٣٢ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦کاوگزارش
7 | 1
اهنگین و موزون١٦:٣١ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦ریتمیکگزارش
0 | 0
امه١٦:٣٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦جوهر و مرکبگزارش
5 | 1
الپ ایرانی١٦:٢٩ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦اشترانکوهگزارش
0 | 0
اتش١٦:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦آتورگزارش
25 | 3
اکنده و سرشار١٦:٢٨ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦لبالب. لمامگزارش
5 | 0
اقای المانی١٦:٢٧ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦هرگزارش
34 | 1
ازمند١٦:٢٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦شرهگزارش
16 | 1
ارایشگر انگلیسی١٦:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦باربرگزارش
0 | 0
اپالاش١٦:٢٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦رشته کوهی در آمریکاگزارش
0 | 0
بی حس١٥:٤٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦لسگزارش
12 | 1
فراوان و بسیار٢١:٤٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤فتگزارش
18 | 3
مسابقه اتومبیلرانی جهانی٢١:٣٨ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤درمولینگزارش
14 | 1
کری خوانی٠٠:٤٥ - ١٣٩٦/٠٩/٢٣مشاجره کردنگزارش
83 | 3
سیردریا١٧:١٤ - ١٣٩٦/٠٩/١٩سیحونگزارش
2 | 0
جناح لشکر١٥:٤٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠٧یسل یسالگزارش
39 | 1
جناح لشکر١٥:٤٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠٧بیل. یسالگزارش
46 | 1
ملح١٥:٥٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠٥جرادگزارش
2 | 1
گرانبها و با ارزش١٦:٤٦ - ١٣٩٦/٠٩/٠٤فاخرگزارش
0 | 0
عبادتگاه١٦:٣١ - ١٣٩٦/٠٩/٠٤دیرگزارش
7 | 1