برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فائزه توکلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 triggered update همان لحظه (صفر ثانیه صبر)به روز شدن ١٣٩٩/١٠/١٤
|

2 لبه اقدامات مثلا اقدامات امنیتی ١٣٩٩/١٠/١١
|

3 تجمیع ١٣٩٩/١٠/١٠
|

4 link aggrigation
رشته کامپیوتر:کاری کنیم دو تا هشت لینک فیزیکی در قالب یک لینک منطقی (لاجیکال)نمایش داده شود.
١٣٩٩/١٠/١٠
|

5 insignificant changes
تغییرات ناچیز
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

6 duration stp
زمان های stp
کامپیوتر
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

7 root secondary
شاخه فرعی
کامپیوتر
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

8 primary key
کلید اصلی
رشته کامپیوتر
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

9 how to stp works?for engineers
stp چگونه کار میکند؟برای کار فنی ...برای افراد فنی
رشته کامپیوتر
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

10 فعال
رشته کامپیوتر
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

11 how stp works?(for dummies)در این جمله میگوید stp چگونه کار میکند ...برای یک سازنده و برنامه نویس.این الگوریتم با چه ساختاری کار میکند؟ساختارکلیش چه ... ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

12 trouble shooting
کامپیوتر: در رشته شبکههای کامپیوتری به عیب یابی و حل ان عیب و نقیصه میگوییم.
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

13 broadcast storm
کامپیوتر:رگبار پیام های براد کست .... پیام های براد کست پیام هایی هستند که اگر از یک جا فریاد زده بشه همه میشنوند،مثل سخنرانی ای ک ...
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

14 redundant links
رشته کامپیوتر:لینک های موازی ..لینک های پشتیبان
١٣٩٩/١٠/٠٨
|