برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلیل اسمعیل نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خفیف ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

2 قطب
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

3 نمونه برداری ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

4 عرق نعنا
١٣٩٨/١٢/١٩
|

5 ترصیع (گوهر نشانی) ١٣٩٨/١٢/١٩
|

6 آب شیرین و تازه ١٣٩٨/١٢/١٩
|

7 لایه نازک
١٣٩٨/١٢/١٩
|

8 تیزاب کاری، اسید شویی، سیاه قلم کاری ١٣٩٨/١٢/١٩
|