برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهسا امینی

مهسا امینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 -افزایش معنایی
مخالفِ (کاهش معنایی underextention)
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

2 در علم زبان‌شناسی : 'واژه نگاشت'
-when symbols come to be used to represent .word in a language
-نشانی واحد که نماینگر یک واژه است .
مثل خ ...
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

3 -قید و شرط
-نکته
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

4 نسر : کرکس
نصر: یاری
نثر:مقابل شعر ،پراکندن
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

5 -عقد جعاله یعنی: انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند؛مالی معینی را بدهد.
به کسی که این قرار را می‌گذارد (جاعل) و به کسی که ک ...
١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

6 -شجاعت ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

7 is an approach to linguistics which studies how a language changes over a period of time , also called (historical linguistic) ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

8 -خلل ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

9 -اضافی
-مازاد
-زیادی
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

10 -طوفان
-هیجان
-سروصدا
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

11 -ملامت
-وقیعت
١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

12 فُشار: بیهود‌گویی
فِشار: فعل امر از مصدر فشردن
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

13 طاس: آویزه ای از طلا و نقره
تاس:کاسه‌ی مسی
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

14 -اثیر:کره‌ی آتش
-اسیر: گرفتار
-عصیر: آب‌میوه
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

15 -خلیده
-خسته
-آزرده
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

16 نطع/سماط/خوان----->سفره ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

17 -راغ/تیه/ هامون/ بادیه---->بیابان ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

18 طیلسان واژه عربی(معرب یا واژه دخیل) که برابرِ فارسی آن(‌تالشان)به معنای ؛ جامه بلند و گشاد ، ردا ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

19 -نوعی نیزه‌ی کوچک
زوبین
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

20 -تسمه
-ریسمان
فتراک: تسمه و دَوالی که از پس و پیش زین اسب می‌آویزند - ترک بند
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

21 -عدلیه
یارغوچی: قاضی
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

22 -ناامیدی
-بی‌نصیبی
-مایوس
-خایب
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

23 -هم‌نشین ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

24 -اجازه حضور پیدا کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

25 سُفت: دوش و کتف ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

26 -قر دادن
-جاسازی
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

27 -انواع ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

28 -فرمان بردن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

29 -دور شمردن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

30 -عقب
-پس
-پشت
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

31 -کیسه‌ی پول ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

32 -چماق
-گرز بزرگ
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

33 -احمق ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

34 -وقار
-حشمت
-سطوت
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

35 -رشته
-نخ
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

36 -ازهار: شکوفه ها
-اظهار: بیان کردن
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

37 -آغوش
-بغل
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

38 -ذقن:چانه
:زغن : موش‌گیر
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

39 -صوت تنبیه به معنی( آگاه باش)
هلیدن: رهاکردن / رخصت دادن
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

40 -نبرد
-جنگ
-مبارزه
١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

41 -شب بیداری
شب زنده داری
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

42 -دهری
-ملحد
-بی‌دین
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

43 -محل اقامت درویش‌ها ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

44 حیّ: قبیله ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

45 اُرُسی: نوعی در قدیمی که عمودی باز و بسته میشود ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

46 -عصای درویشی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

47 -دلاوری
-مردانگی
-غیرت
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

48 -نادان
-احمق
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

49 -امضا شده ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

50 -طومار: نامه‌ی بلند
-رقعت:نامه‌ی کوتاه
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|