عرفان گل محمدی

عرفان گل محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهshamaness٢١:٢٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٠شمن زنگزارش
0 | 0
possessive١٩:١٧ - ١٤٠١/٠٤/٣٠متملکانه متملکگزارش
0 | 0
creode١٤:٤٥ - ١٤٠١/٠٤/٢٨مسیر مورد نظر این اصطلاح اولین بار توسط ودینگتون، زیست شناس انگلیسی قرن ۲۰ام برای مسیر سلول درحال رشد که بخشی از یک اندام است، نام گذاری شد.گزارش
0 | 0
conscious mind٢١:٢٥ - ١٤٠١/٠٤/٢١ضمیر خودآگاهگزارش
0 | 0
metaprogram٢١:٢٤ - ١٤٠١/٠٤/٢١فرابرنامه ها فرآیندهای ذهنی قدرتمندی هستند که به افراد در مدیریت، هدایت و راهنمایی تجربیاتشان کمک می کنند. آنها به ما کمک می کنند تصمیم بگیریم به چه ... گزارش
0 | 0
anthropomorphic٠٧:٣٩ - ١٤٠٠/١١/٠٣انسان انگارانهگزارش
2 | 0
untellable٢١:٥٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٩غیر قابل وصفگزارش
0 | 0
self administered١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤خودسرانهگزارش
2 | 0
neurotic١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨پراخاشگرانهگزارش
0 | 0
swirling٠٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢سینه به سینه_ چیزی از گذشته که به حال رسیده باشد.گزارش
0 | 0
overmind٠٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩یکی از هشت مدار نظریه تمیتوی لیری.گزارش
0 | 0
overmind٠٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩فرا ذهن/فرا ذهنیتگزارش
0 | 0
know nothingism٠٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧ندانم گراییگزارش
0 | 0
tyke١٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤نام فیلی که مربی اش را کشت و به طرز وحشتناکی او را از پای درآوردند.گزارش
0 | 1
ethnobotany٠٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/١٨گیاه شناسی قومیتیگزارش
0 | 0
archaeoastronomy٠٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٨باستان اختر شناسیگزارش
0 | 0
trance١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤بهتگزارش
5 | 1
balche٢٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٢نوعی مشروب مایایی مکزیکی که از تخمیر عسل بدست می آید.گزارش
0 | 0
mesoamerica١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٢آمریکای مرکزیگزارش
0 | 0
mound٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٤جایگاه پرتابگر در بیسبالگزارش
12 | 0
polymath١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢١حکیمگزارش
2 | 0
latifundia١٤:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨هر املاک بزرگ کشاورزی روم باستان که تعداد زیادی کارگر دهقان یا برده استفاده می کرد.گزارش
5 | 0
holding١٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧مستقلاتگزارش
5 | 0
nearaddiction٠٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٣١پیشا اعتیادگزارش
5 | 0
folkway٠٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨آداب و رسومگزارش
5 | 0
triangular٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥تثلیثگزارش
5 | 1
thracian٠٥:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥تراکی هم گفته می شود.گزارش
5 | 0
diviners٠٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠١پیشگویانگزارش
5 | 0
enterprise١٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩بدیهیاتگزارش
7 | 1
ethnopharmacological١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٠مطالعه سیستمیک استفاده از گیاهان دارویی به وسیله گروه های فرهنگی خاص_یجورایی سیر تاریخی استفاده از گیاهان دارویی در فرهنگ های خاصگزارش
7 | 0
quite١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٣١تمام عیارگزارش
18 | 1
muscimol١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٥موسیمول ( همچنین به عنوان agarin یا pantherine شناخته می شود ) یکی از اجزای روانگردان اصلی قارچ مگس و گونه های مرتبط قارچ است.گزارش
7 | 0
daeva١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٥دائوا یکی از واژه های کهن و قدمت آن به دوران آریاییان می رسد. دیوان گروهی از پروردگاران آریائی بوده اند. پس از جدائی ایرانیان از هندوان و ظهور زرتشت ... گزارش
12 | 0
fire altar١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٥آتشکدهگزارش
5 | 1
aryamaan١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٩او خدای آداب و رسوم است و بر آداب و رسوم حاکم بر قبایل و اقوام مختلف ودایی حکومت می کند.گزارش
5 | 0
vessel٢٢:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥شریانگزارش
14 | 1
praise١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٥مدحگزارش
18 | 0
renewed١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥نوینگزارش
21 | 0
obnoxious١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥مکروهگزارش
9 | 2
archaic١٦:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٩باستانیگزارش
14 | 0
matrilinear١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٢مادرانهگزارش
9 | 0
creatrix١٩:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٢ایزدبانوگزارش
5 | 0
superimposed١٩:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٢سوار شدن/کردن برچیزی. ( اصطلاحا )گزارش
21 | 0
vitiation٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٢١زوالگزارش
7 | 0
bos primigenius١٦:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/١٩نیاگاوگزارش
5 | 0
natufian١٠:١٩ - ١٣٩٩/١٢/١٦فرهنگ ناتوفیان از مهم ترین فرهنگ های معرف دوره فراپارینه سنگی در خاور نزدیک است که به عنوان فرهنگ بلافاصله قبل از کشاورزی در منطقه مناطق شرقی دریای م ... گزارش
7 | 0
initiation١٩:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/١٣آغازینگزارش
14 | 0
cave art١٩:١٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣غار نگارهگزارش
9 | 0
thou٠٨:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مخفف thousand هم است. ( عامیانه )گزارش
14 | 0
dominator١٨:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٧سلطه گرگزارش
12 | 0