عرفان گل محمدی

عرفان گل محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbalche٢٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٢نوعی مشروب مایایی مکزیکی که از تخمیر عسل بدست می آید.گزارش
0 | 0
mesoamerica١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٢آمریکای مرکزیگزارش
0 | 0
mound٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٤جایگاه پرتابگر در بیسبالگزارش
7 | 0
polymath١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢١حکیمگزارش
0 | 0
latifundia١٤:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨هر املاک بزرگ کشاورزی روم باستان که تعداد زیادی کارگر دهقان یا برده استفاده می کرد.گزارش
5 | 0
holding١٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧مستقلاتگزارش
5 | 0
nearaddiction٠٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٣١پیشا اعتیادگزارش
5 | 0
folkway٠٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨آداب و رسومگزارش
5 | 0
triangular٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥تثلیثگزارش
5 | 1
thracian٠٥:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥تراکی هم گفته می شود.گزارش
5 | 0
diviners٠٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠١پیشگویانگزارش
5 | 0
enterprise١٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩بدیهیاتگزارش
5 | 1
ethnopharmacological١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٠مطالعه سیستمیک استفاده از گیاهان دارویی به وسیله گروه های فرهنگی خاص_یجورایی سیر تاریخی استفاده از گیاهان دارویی در فرهنگ های خاصگزارش
2 | 0
quite١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٣١تمام عیارگزارش
12 | 0
muscimol١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٥موسیمول ( همچنین به عنوان agarin یا pantherine شناخته می شود ) یکی از اجزای روانگردان اصلی قارچ مگس و گونه های مرتبط قارچ است.گزارش
5 | 0
daeva١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٥دائوا یکی از واژه های کهن و قدمت آن به دوران آریاییان می رسد. دیوان گروهی از پروردگاران آریائی بوده اند. پس از جدائی ایرانیان از هندوان و ظهور زرتشت ... گزارش
7 | 0
fire altar١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٥آتشکدهگزارش
5 | 1
aryamaan١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٩او خدای آداب و رسوم است و بر آداب و رسوم حاکم بر قبایل و اقوام مختلف ودایی حکومت می کند.گزارش
5 | 0
vessel٢٢:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥شریانگزارش
12 | 1
praise١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٥مدحگزارش
12 | 0
renewed١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥نوینگزارش
7 | 0
obnoxious١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥مکروهگزارش
5 | 1
archaic١٦:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٩باستانیگزارش
7 | 0
matrilinear١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٢مادرانهگزارش
7 | 0
creatrix١٩:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٢ایزدبانوگزارش
5 | 0
superimposed١٩:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٢سوار شدن/کردن برچیزی. ( اصطلاحا )گزارش
5 | 0
vitiation٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٢١زوالگزارش
5 | 0
bos primigenius١٦:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/١٩نیاگاوگزارش
5 | 0
natufian١٠:١٩ - ١٣٩٩/١٢/١٦فرهنگ ناتوفیان از مهم ترین فرهنگ های معرف دوره فراپارینه سنگی در خاور نزدیک است که به عنوان فرهنگ بلافاصله قبل از کشاورزی در منطقه مناطق شرقی دریای م ... گزارش
5 | 0
initiation١٩:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/١٣آغازینگزارش
12 | 0
cave art١٩:١٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣غار نگارهگزارش
5 | 0
thou٠٨:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مخفف thousand هم است. ( عامیانه )گزارش
5 | 0
dominator١٨:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٧سلطه گرگزارش
7 | 0
rationalism١٩:٢٨ - ١٣٩٩/١١/٢٦دقیقا نقطه مقابل خردگراییه. عقل و خرد با هم تفاوت دارن.گزارش
5 | 0
cobweb١٩:٣٩ - ١٣٩٩/١١/١٢در پزشکی:عنکبوتیهگزارش
5 | 0
neurolinguistic١٥:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٠٦عصب شناسی زبانیگزارش
12 | 0
stoned apes١٥:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٠٣میمون نشئه این کلمه برای تئوری میمون نشئه از ترنس مک کنا است.گزارش
5 | 0
predicament١١:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٨فاجعهگزارش
2 | 0
bi pedalism١٨:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥موجودات دوپاگزارش
2 | 0
bi pedalism١٨:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥دوپایان ( بر خلاف چهارپایان )گزارش
2 | 0
mosaic١٦:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥پراکندهگزارش
2 | 0
common sence١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦عقل سلیمگزارش
5 | 0