دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦,٩٣٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٢٩
لایک
لایک
١,٦٧٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦
رتبه
رتبه در بپرس
٣,٢٤٩
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

🇮🇷 همتای پارسی: بازدیس گرا 🇮🇷

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

🇮🇷 همتای پارسی: بازدیس شَوا 🇮🇷

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

🇮🇷 همتای پارسی: بازدیس گرایی 🇮🇷

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

🇮🇷 همتای پارسی: بازدیس شَوایی 🇮🇷

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

🇮🇷 همتای پارسی: بازدیسشال 🇮🇷

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ ماه پیش
متن
The weather should be cold but clear tomorrow.
دیدگاه
١

هَواب باید سرد، اما فردا صاف باشد.

تاریخ
١ ماه پیش
متن
The roads were slippery because of the sleet, and visibility was poor too.
دیدگاه
٠

جاده ها به دلیل تَنگَر لغزنده بود و نگرشوایی خیلی ضعیف ( بود )

تاریخ
١ ماه پیش
متن
the prison governor
دیدگاه
٠

فرشاگر زندان

تاریخ
١ ماه پیش
متن
He added philosophically that one should adapt oneself to the changed conditions.
دیدگاه
١

او فلسفیکانه افزود که باید خود را با شرایط دگریده سازگار کند.

تاریخ
١ ماه پیش
متن
We're waiting for some information from the police concerning the accident.
دیدگاه
٢

ما منتظر اَزدایشی از پلیس درباره ی این حادثه هستیم

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.