منو
فرهنگستان زبان و فرهنگ پارسی 🇮🇷

فرهنگستان زبان و فرهنگ پارسی 🇮🇷

عضو از ٥ ماه پیش
امتیاز کل
١١,٤٣٤
لایک
١,١٩٦
لایک
دیس‌لایک
٢٨٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٠٠
رتبه کل
درباره‌ی من:

🇮🇷 فرهنگستان زبان و فرهنگ پارسی 🇮🇷

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٤٣٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٠٠
لایک
لایک
١,١٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٨٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاه
٢٨

🇮🇷 واژه ی برنهاده: یانساخت افزار 🇮🇷

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٢٦

🇮🇷 واژه ی برنهاده: کاربرگاه 🇮🇷

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٨

🇮🇷 واژه ی برنهاده: گمانبافت 🇮🇷

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٩

🇮🇷 واژه ی برنهاده: بندگاه 🇮🇷

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٩

🇮🇷 واژه ی برنهاده: گرماپویا 🇮🇷

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.