منو
تاریخ
٤ سال پیش
متن
Nagorno-Karabakh is an Armenian enclave inside Azerbaijan.
دیدگاه
١

قره باغ همان گونه که از ریشه کلمه پیداست سرزمین مسلمانان آذربایجانی بوده که توسط ارمنستان اشغال شده است