خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net )

خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net ) " خانه ژورنال دانشجویان ایران" به آدرس entofa. net ارائه دهنده مقالات علمی معتبر جهان در کلیه ی رشته های دانشگاهی با ترجمه فارسی بر اساس چیدمان و دپارتمان رشته های علمی سایت معتبر ELSEVIER . ( با افتخار همکار اولین دیکشنری چند زبانه کشور. . . دیکشنری آنلاین آبادیس )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbanach٢٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/١٣باناخ ( در ریاضیات: banach space یعنی فضای باناخ )گزارش
9 | 1
continuous derivative١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٢مشتق پیوستهگزارش
7 | 1
daw dam١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٤نوعی برنج تایلندیگزارش
5 | 1
heterozygosity٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٤ناهمگونیگزارش
9 | 1
annealing١١:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٣بازتابشگزارش
16 | 1
expression١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠١/١٩حالتگزارش
7 | 2
vertical١٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/١٩ورتیکالگزارش
7 | 14
comorbidities١٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/١٩بیماری زمینه ایگزارش
41 | 0
reproductive٠١:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/١٨تکثیرگزارش
9 | 1
remdesivir١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/١٧یک آنالوگ آدنوزین است ، که در زنجیره های RNA ویروسی نوپا قرار دارد و باعث خاتمه قبل از بلوغ آنها می شود. ( داروی ضد ویروسی )گزارش
23 | 1
consolidation manifested in chest ct٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/١٦تثبیت در CT قفسه سینه را نشان داده می شود.گزارش
2 | 0
prodrug١٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/١٣داروی پیشتازگزارش
2 | 1
multivariable١٤:١١ - ١٣٩٩/٠١/١٣ریاضی: چند متغیرهگزارش
2 | 0
predictively١٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/١٢پیش بینیگزارش
2 | 0
chickens٢٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/١٠طیوراتگزارش
5 | 1
teique١٩:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٥مخفف Trait Emotional Intelligence Questionnaire به معنی "چگونگی ( ویژگی ) پرسشنامه هوش هیجانی"گزارش
5 | 1
steu١٩:٠٢ - ١٣٩٨/١١/٢٥مخفف Situational Test of Emotional Understanding به معنی "آزمون موقعیتی درک عاطفی"گزارش
5 | 0
stem١٩:٠١ - ١٣٩٨/١١/٢٥مخفف Situational Test of Emotion Management به معنی "آزمون موقعیتی مدیریت احساسات"گزارش
37 | 1
gert١٨:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٢٥مخفف Graphical Evaluation and Review Technique به معنی "ارزیابی گرافیکی و تکنیک بررسی"گزارش
7 | 0
cognitive rigidity١٤:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤ثبات شناختیگزارش
5 | 0
bio digester١٣:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤هضم کننده زیستی، گوارنده ی زیستیگزارش
2 | 0
biotransformations٠٢:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤ترانسفورماتورهای زیستیگزارش
2 | 1
neuroblast٠١:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٣نوروبلاستگزارش
5 | 1
drosophila neuroblasts٠١:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٣نوروبلاست های مگس سرکهگزارش
2 | 1
pdi٢١:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٢مخفف protein disulfide Isomerases به معنی پروتئین دی سولفید - ایزومرازگزارش
5 | 0
liver cirrhosis٢١:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٢سیروز کبدیگزارش
2 | 1
radiosurgery٢١:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٢پرتو جراحی، جراحی پرتوزایی ، جراحی پرتو نگاریگزارش
5 | 0
mir١٨:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٢مخفف MicroRNA یا miRNA به معنی میکرو آر ان ای ها ( ریز آر ان ای ها، میکرو اسید ریبونوکلئیک )گزارش
5 | 1
lncrnas١٨:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٢مخفف long noncoding RNAs به معنی آر ان ای بدون کدگذاری طولانی ( اسید ریبونوکلئیک بدون کدگذاری طولانی )گزارش
2 | 1
mirnas١٨:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٢مخفف microRNAs به معنی میکرو آر ان ای ها ( ریز آر ان ای ها، میکرو اسید ریبونوکلئیک )گزارش
2 | 0
mrna١٨:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٢مخفف Messenger RNA به معنی RNA پیام رسان ( اسید ریبونوکلئیک پیام رسان )گزارش
2 | 0
self efficacy٢١:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢١خود کار آمدیگزارش
14 | 0
research approaches١٨:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢١روش های تحقیقاتیگزارش
5 | 0
شاهین دژ١٥:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢شهری در جنوب آذربایجان غربی است که اکثر مردم آن اکثرا شیعه و به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می کنند و نام اصلی و قدیمی آن "سایین قالا" می باشدگزارش
32 | 5
soa٠٣:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢مخفف عبارت ( service - oriented architectures ) به مفهوم : معماری های خدمات گراگزارش
18 | 1
eai٠٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢مخفف عبارت ( Enterprise Application Integration ) به مفهوم : یکپارچگی برنامه سازمانیگزارش
23 | 1
ESB٠٣:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢مخفف عبارت ( Enterprise Service Bus ) به مفهوم : اتوبوس خدمات سازمانیگزارش
12 | 1
bpmn٠٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢مخفف عبارت ( Business Process Modeling Notation ) به مفهوم: تاریخچه مدلسازی فرآیند کسب و کارگزارش
12 | 1
b2m٠٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢مخفف ( Business to Manufacturing ) به معنی تجارت ( یا کسب و کار ) برای تولیدگزارش
16 | 0
cigarette products٠٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢تولیدات سیگارگزارش
14 | 0
tobacco industrial enterprises٢٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠١شرکت های ( سازمان های ) صنعت دخانیاتگزارش
16 | 0
enterprise resource planning٢٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/٠١برنامه ریزی منابع سازمانی ( که بصورت مخفف ERP نوشته می شود. )گزارش
34 | 0
universities٢٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/٠١دانشگاه ( به زبان اسپانیایی )گزارش
30 | 1
intellectual capital٢٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠١سرمایه فکریگزارش
25 | 1
innovative organization٢٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/٠١سازمان خلاق و نوآورگزارش
14 | 1
routines٢٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٩/٠١روال هاگزارش
46 | 3
entofa١٩:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/٠١نام رسمی و ثبت شده پایگاه اینترنتی با آدرس www. entofa. net است. "خانه ژورنال دانشجویان ایران" اولین پایگاه علمی پژوهشی کشور است که مقالات علمی را در ... گزارش
48 | 0
information gap١٦:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠١شکاف اطلاعاتی ، خلاء اطلاعاتیگزارش
21 | 0
adaptive visual tracking١١:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠مسیریابی تصویری تطبیقیگزارش
14 | 0
maintenance management١٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠مدیریت حفاظتگزارش
12 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده