خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net )

خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net ) " خانه ژورنال دانشجویان ایران" به آدرس entofa. net ارائه دهنده مقالات علمی معتبر جهان در کلیه ی رشته های دانشگاهی با ترجمه فارسی بر اساس چیدمان و دپارتمان رشته های علمی سایت معتبر ELSEVIER . ( با افتخار همکار اولین دیکشنری چند زبانه کشور. . . دیکشنری آنلاین آبادیس )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsupervised kohonen networks٠٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨شبکه های تحت نظارت کوهوننگزارش
0 | 0
cpann٠١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨مخفف counter propagation artificial neural networks به معنای "شبکه های عصبی مصنوعی انتشار متقابل"گزارش
5 | 0
cpn٠١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨مخفف counter propagation network به معنای "شبکه انتشار متقابل"گزارش
2 | 0
counter propagation network٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨شبکه انتشار متقابلگزارش
5 | 0
counter propagation٠١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨انتشار متقابلگزارش
2 | 0
ie٢١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧مخفف id est به معنای "که هست"گزارش
9 | 0
unevenly٢٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧به طور نامتوازنگزارش
14 | 1
pls da١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧مخفف partial least square discriminant analysis به معنای " آنالیز تشخیصی حداقل مربعات جزئی"گزارش
9 | 0
partial least square discriminant analysis١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧آنالیز تشخیصی حداقل مربعات جزئیگزارش
9 | 0
snpls da١٥:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧مخفف sparse version of N - way partial least square discriminant analysis به معنی "نسخه نامتراکم از آنالیز تشخیصی حداقل مربعات جزئی روش N "گزارش
7 | 0
sparse version of n way partial least square discriminant analysis١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧نسخه نامتراکم از آنالیز تشخیصی حداقل مربعات جزئی روش Nگزارش
9 | 0
discriminant analysis١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧تحلیل تشخیصی، آنالیز تشخیصیگزارش
9 | 0
excitation emission matrix١٥:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧ماتریس تحریک - انتشارگزارش
7 | 0
excitation emission١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧تحریک - انتشارگزارش
9 | 0
eem١٥:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧مخفف excitation - emission matrix به معنای ماتریس تحریک - انتشارگزارش
5 | 0
material planning weight٠٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٩اثر برنامه ریزی اساسیگزارش
5 | 0
authority acts٢٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٨اختیارات اجرایی، مصوبات قانونیگزارش
5 | 0
dementia١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦زوال عقلگزارش
78 | 0
placebo١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥صوریگزارش
9 | 1
placebo crises١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥بحران های صوریگزارش
5 | 0
time varying١٧:١١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥بازه های زمانی متفاوتگزارش
12 | 0
trading٠١:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥معامله ( خرید و فروش سهام )گزارش
60 | 1
noninterest income٠١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥درآمد ناپایدارگزارش
5 | 0
noninterest٠١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥عدم تمایلگزارش
5 | 0
self vaccination٢١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤خود واکسیناسیونگزارش
7 | 0
self vaccinate٢١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤خود واکسینهگزارش
7 | 0
self administered٢١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤خود ارادیگزارش
5 | 1
adaptive choice٢١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤انتخاب تطبیقیگزارش
5 | 1
self administered٢١:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤خود کنترلیگزارش
5 | 1
self vaccination٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤خود تلقیحیگزارش
5 | 1
microneedle patches٢٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤پچ های میکرونیدلگزارش
2 | 1
fusiform gyrus١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣١برآمدگی چین خورده دوک مانند مغزگزارش
2 | 1
takes over١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٣١به دست می گیرندگزارش
12 | 0
students’ major١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٣١دانش آموزان ارشدگزارش
2 | 0
element wise٠٤:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٣١مبتنی بر عنصرگزارش
5 | 0
element wise scores٠٤:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٣١امتیاز مبتنی بر عنصرگزارش
2 | 0
element wise scores٠٤:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٣١امتیاز عنصر - داناگزارش
2 | 0
unweighted٠٤:٠٦ - ١٣٩٩/٠٢/٣١بدون وزن، بی ارزشگزارش
5 | 0
personalized pagerank٠٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٣١صفحه بندی شخصی سازی شدهگزارش
5 | 0
personalized pagerank٠١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٣١رنکینگ ( رنکینگ گوگل ) صفحه شخصی سطح و لول صفحه شخصیگزارش
5 | 0
captured٠٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٣١گرفته شده است، ضبط شده است.گزارش
46 | 1
trade offs٠٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠موازنهگزارش
18 | 0
into question٢٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩زیرسوال بردنگزارش
5 | 1
pseudocontractive٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦شبه اختصاری ( ریاضیات )گزارش
2 | 1
accretive١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦صعودیگزارش
2 | 0
nonexpansive١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤ناگسترشی ( در ریاضیات )گزارش
2 | 0
demicontinuous mapping٠٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤نگاشت نیمه متقابل ( توابع پیوسته نیمه متقابل )گزارش
2 | 1
word of mouth٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢١تبلیغات کلامی ، تبلیغات شفاهیگزارش
21 | 1
indica١١:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هندیگزارش
12 | 1
weierstrass approximation theorem١٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٦قضیه تقریب وایرشتراسگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده