خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net )

خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net ) " خانه ژورنال دانشجویان ایران" به آدرس entofa. net ارائه دهنده مقالات علمی معتبر جهان در کلیه ی رشته های دانشگاهی با ترجمه فارسی بر اساس چیدمان و دپارتمان رشته های علمی سایت معتبر ELSEVIER . ( با افتخار همکار اولین دیکشنری چند زبانه کشور. . . دیکشنری آنلاین آبادیس )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهeastern barred bandicoot١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠باندیکوت نواری شرقی ( نام یک پستاندار در جنوب استرالیا )گزارش
0 | 0
genetic invariability٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠تغییرناپذیری ژنتیکیگزارش
2 | 0
fluctuating asymmetry٠٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٩عدم تقارن متغیرگزارش
0 | 0
شوشا١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٩نام شهری در جمهوری آذربایجان، که در منطقه قره باغ این کشور واقع شده است. شوشا در سال 1992 با حمله نیروهای مسلح ارمنستان به آذربایجان اشغال شد. این شه ... گزارش
34 | 1
pseudoalteromonas٠٨:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠باکتری دریایی سیدولتروموناسگزارش
12 | 0
trait anger١٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦ویژگی خشمگزارش
2 | 0
neurocognition١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦آگاهی ذهنیگزارش
0 | 1
cognitive remediation١٦:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦ترمیم شناختیگزارش
2 | 0
chorea١٩:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥نوعی بیماری که همراه با حرکات غیر طبیعی و غیر ارادی است که از واژه یونانی "رقص" گرفته شده است. با حرکات مختصر ، ناگهانی ، نامنظم ، غیرقابل پیش بینی و ... گزارش
16 | 0
باخه١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٨توسباغا ( به تورکی ) ، tusbağaگزارش
2 | 1
پدر سوخته١٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦Son of a gunگزارش
28 | 2
row wise٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥ردیف ماتریسگزارش
2 | 0
column wise٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥ستون ماتریسگزارش
5 | 0
BIN٠٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥گلدان کوچک / ظرف کشتگزارش
2 | 1
query٠٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥مورد مناقشه ، مورد بررسیگزارش
18 | 1
reference٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥منابعگزارش
32 | 1
skoog٠٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥Murashige and Skoog medium : یک محیط رشد گیاه است که در آزمایشگاه ها برای کشت گیاه سلولی استفاده می شود. MSO ( مخفف ) توسط دانشمندان گیاهان Toshio Mu ... گزارش
5 | 1
murashige٠٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥Murashige and Skoog medium : یک محیط رشد گیاه است که در آزمایشگاه ها برای کشت گیاه سلولی استفاده می شود. MSO ( مخفف ) توسط دانشمندان گیاهان Toshio Mu ... گزارش
5 | 0
sliding window٠١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥پنجره لغزان sliding window analysis : تجزیه و تحلیل پنجره لغزان یک روش متداول برای مطالعه خواص توالی های مولکولی است: داده ها به عنوان میانگین حرکت ... گزارش
5 | 1
aligned١٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤تنظیم شدنگزارش
9 | 1
cetyl١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤ستیل، ستیلیکگزارش
2 | 0
distortions٠٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤انحراف، آشفتگیگزارش
7 | 1
synonymous٠٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤متشابهگزارش
12 | 1
overdominance٢٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣فوق غالبیت ، فوق بارزیت ، فوق غلبهگزارش
2 | 0
recessive٢٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣مغلوب ( recessive allele : آللی مغلوب ) یا ( recessive gene : ژن مغلوب )گزارش
16 | 0
rooting١٧:١٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣ریشه، ریشه کردنگزارش
14 | 1
دیکشنری فارسی به انگلیسی٠٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣دیکشنری آبادیس به آدرس dictionary. abadis. irگزارش
7 | 0
دیکشنری انگلیسی به فارسی٠٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣دیکشنری آبادیس به آدرس dictionary. abadis. irگزارش
30 | 1
دیکشنری فارسی٠٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣دیکشنری آبادیس به آدرس: dictionary. abadis. irگزارش
5 | 0
دیکشنری٠٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣فرهنگ لغت، لغت نامه، ( در ایران برای زبان فارسی دیکشنری جامع و قدرتمند زیادی وجود ندارد. در میان این کمبودها تنها دیکشنری قدرتمندی که این خلاء را برا ... گزارش
34 | 1
خانه ژورنال دانشجویان ایران٠٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣نام رسمی و ثبت شده پایگاه اینترنتی با آدرس www. entofa. net است. "خانه ژورنال دانشجویان ایران" اولین پایگاه علمی پژوهشی کشور است که مقالات علمی را در ... گزارش
16 | 1
MSO٢٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢مخفف Murashige and Skoog medium با مفهوم: یک محیط رشد گیاه است که در آزمایشگاه ها برای کشت گیاه سلولی استفاده می شود. MSO ( مخفف ) توسط دانشمندان گیا ... گزارش
9 | 0
murashige and skoog medium٢١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢یک محیط رشد گیاه است که در آزمایشگاه ها برای کشت گیاه سلولی استفاده می شود. MSO ( مخفف ) توسط دانشمندان گیاهان Toshio Murashige و Folke K. Skoog در س ... گزارش
2 | 0
self pollination٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢خودگشنی، خود گرده افشانی ( Autogamy )گزارش
2 | 0
single nucleotide polymorphisms١٧:١٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢چندریختی تک - نوکلئوتیدیگزارش
5 | 0
parent independent١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢مستقل از والدینگزارش
5 | 0
modeling١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢الگوگزارش
9 | 0
sequenced١٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢توالیگزارش
28 | 1
selfing١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢خود لقاحیگزارش
5 | 0
gametic٠٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢مربوط به گامت، گامتیگزارش
7 | 0
three way٢١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠سه بعدیگزارش
7 | 0
least squares operator١٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠عملگر حداقل مربعاتگزارش
7 | 0
regularization١٩:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠تنظیم کنندهگزارش
5 | 0
least absolute shrinkage١٨:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠انقباض کمترین قدرمطلقگزارش
2 | 0
LDA٢١:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩مخفف linear discriminant analysis به معنی آنالیز تشخیص خطیگزارش
7 | 0
linear discriminant analysis٢١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩آنالیز تشخیص خطیگزارش
2 | 0
chemometric٢١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩کمومتری ، کمومتریکس، ( شیمی آماری )گزارش
5 | 0
hyphenated٢٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨مجزا شدهگزارش
25 | 0
sparsity constraint٠٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨محدودیت پراکندگیگزارش
2 | 0
skn٠٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨مخفف supervised Kohonen networks به معنای" شبکه های تحت نظارت کوهونن"گزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهazerbaijan١٥:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢
• Nagorno-Karabakh is an Armenian enclave inside Azerbaijan.
قره باغ همان گونه که از ریشه کلمه پیداست سرزمین مسلمانان آذربایجانی بوده که توسط ارمنستان اشغال شده است
16 | 1