برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی نصر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جامعهٔ هم‌خرج در خاکسپاری ١٣٩٩/١١/١٨
|

2 چشمه؛ دهانه؛ روزن ١٣٩٩/١١/١١
|

3 تراوایی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

4 قوّت نفس ١٣٩٩/١١/٠٩
|

5 پرسش بلاغی؛ در برخی مواضع، تجاهل‌العارف ١٣٩٩/١١/٠٨
|

6 چندین‌لسانی؛ دگرلسانی ١٣٩٩/١١/٠٨
|

7 مصطبه ١٣٩٩/١١/٠٨
|

8 تک‌اِستاده ١٣٩٩/١١/٠٨
|

9 شهربلدی؛ فوت و فن (های) شهرنشینی ١٣٩٩/١١/٠٦
|

10 جای تکان خوردن؛ جای بازی؛ هواخور ١٣٩٩/١١/٠٦
|

11 تعلیمی ١٣٩٩/١١/٠١
|

12 پرهیختن ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

13 اسناد اعتباری ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

14 بِفروشه ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

15 بساز و بنداز (در عرصهٔ ساخت‌وساز)؛ بخر و بنداز (در عرصهٔ همهٔ کالاها به‌طور عام) ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

16 تعیین‌کننده؛ سرنوشت‌ساز (صفت) ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

17 حساس؛ منعطف ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

18 پذیرندگی ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

19 الفت ١٣٩٩/١٠/٢١
|

20 حَظ‌باغ؛ بستان لذات ١٣٩٩/١٠/٢١
|

21 خریدسرا؛ خریدگاه ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

22 مسکین‌سازی؛ فلاکت‌آفرینی؛اَدبارزایی ١٣٩٩/١٠/١٧
|

23 کلیشه‌ای شدن؛ کلیشه‌ای رفتار کردن ١٣٩٩/١٠/١٤
|

24 سیر؛ اشباع‌شده ١٣٩٩/١٠/١٤
|

25 کلاپیسه شدن (در مورد چشم) ١٣٩٩/١٠/١٤
|

26 تحدّی ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

27 دنباله؛ نتیجهٔ غیرمترقبه ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

28 نظیره ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

29 خشیت ١٣٩٩/١٠/٠٣
|