مهدی نصر

مهدی نصر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsee through١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧بدن نماگزارش
0 | 0
pathos١٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦تأثرگزارش
0 | 0
indictment٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢لکه ننگگزارش
0 | 0
fatherland١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠پای بومگزارش
0 | 0
mores٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٧مرام و مسلکگزارش
0 | 1
inculcate٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٧ملکه ی ذهن کردنگزارش
9 | 0
measuring rod٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٥چوبِ گزگزارش
0 | 0
unisex١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٠٥متحدالجنسگزارش
2 | 1
burial society١٠:٠٣ - ١٣٩٩/١١/١٨جامعهٔ هم خرج در خاکسپاریگزارش
0 | 0
oculus٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/١١/١١چشمه؛ دهانه؛ روزنگزارش
0 | 0
porosity١٨:١٤ - ١٣٩٩/١١/٠٩تراواییگزارش
2 | 0
ego strength١٣:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٠٩قوّت نفسگزارش
0 | 0
rhetorical question١٨:١٧ - ١٣٩٩/١١/٠٨پرسش بلاغی؛ در برخی مواضع، تجاهل العارفگزارش
2 | 0
heteroglossia١١:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٠٨چندین لسانی؛ دگرلسانیگزارش
2 | 0
pulpit٠١:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٠٨مصطبهگزارش
2 | 0
stand alone٠١:٣٣ - ١٣٩٩/١١/٠٨تک اِستادهگزارش
2 | 0
street smarts٠٢:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٠٦شهربلدی؛ فوت و فن ( های ) شهرنشینیگزارش
2 | 0
wiggle room٠٠:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠٦جای تکان خوردن؛ جای بازی؛ هواخورگزارش
2 | 0
baton٢٣:٥١ - ١٣٩٩/١١/٠١تعلیمیگزارش
0 | 0
shun١٩:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٧پرهیختنگزارش
0 | 1
credit instruments٢٠:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٥اسناد اعتباریگزارش
0 | 0
selling point١٧:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٥بِفروشهگزارش
0 | 1
flipping١٢:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٤بساز و بنداز ( در عرصهٔ ساخت وساز ) ؛ بخر و بنداز ( در عرصهٔ همهٔ کالاها به طور عام )گزارش
7 | 0
breakthrough١٧:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٢تعیین کننده؛ سرنوشت ساز ( صفت )گزارش
2 | 0
responsive١٢:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٢حساس؛ منعطفگزارش
5 | 0
receptiveness٠٢:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٢پذیرندگیگزارش
2 | 0
amity٢٣:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٢١الفتگزارش
2 | 0
pleasure garden٠٣:١٠ - ١٣٩٩/١٠/٢١حَظ باغ؛ بستان لذاتگزارش
0 | 0
shopping mall١١:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٠خریدسرا؛ خریدگاهگزارش
2 | 1
immiseration١٨:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/١٧مسکین سازی؛ فلاکت آفرینی؛اَدبارزاییگزارش
0 | 0
typecast١٢:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٤کلیشه ای شدن؛ کلیشه ای رفتار کردنگزارش
0 | 1
blase١١:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/١٤سیر؛ اشباع شدهگزارش
5 | 0
swirl١١:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/١٤کلاپیسه شدن ( در مورد چشم )گزارش
2 | 1
gauntlet٠٢:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٨تحدّیگزارش
0 | 0
spin off٠٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٦دنباله؛ نتیجهٔ غیرمترقبهگزارش
2 | 1
parallel١٨:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٤نظیرهگزارش
7 | 0
awe٠١:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٣خشیتگزارش
2 | 1