التن قاسمپور

التن قاسمپور التن قاسمپور ۱۵ از تبریز
از چیت سازان باغشمال
ترم T19

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcybernetics١٧:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٨فرمان شناسی، سیبرنتیک، واپادشناسیگزارش
7 | 1
megan١٥:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧اسم نوعی ماشین ولی در کشور های دیگر یک اسم دختر استگزارش
12 | 1
stage١٥:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧صحنهگزارش
14 | 1
یخچال١٤:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧Refrigerator اتاقی کوچک که برای سرد کردن یا تازه نگه داشتن مواد خوراکی یا نوشیدنی استفاده می شودگزارش
60 | 2
sms١٤:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٧Short massage sendingگزارش
7 | 1
extra description١٤:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧توضیحات بیشتر، توضیحات اضافیگزارش
5 | 1
scenario١٤:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٧سناریو، فیلمنامهگزارش
5 | 1
neutral١٤:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧بی رنگ، بی طرف، خنثیگزارش
16 | 1
floating١٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧شناور بودنگزارش
5 | 1
fried onion١٤:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧پیاز سرخ کردهگزارش
2 | 0
floating١٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧This boat is floating این قایق شناور استگزارش
2 | 1
oars١٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٧پارو گزارش
7 | 1
reverence١٧:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٥احترام گذاشتن، سپاسگذاریگزارش
5 | 0
hazardous١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٢پر خطر، خطر ناک Dangerousگزارش
21 | 0
غافل١٥:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٢بی خبر نا اگاهگزارش
5 | 1
contest٢٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٨/١١رقابتگزارش
94 | 2
more words١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٠کلمات اضافهگزارش
9 | 1
more١٨:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٠اضافه، زیاد، بسیار، فراوان گزارش
14 | 1
قاقا١٨:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٠خوردنی به زبان نوزادانگزارش
12 | 1
لا ادرادا١٨:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٠نوعی جای روستا مانند گزارش
0 | 1
غا غا لی لی١٨:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٠زمانی که یک نوزاد درخواست شیرینی یا از قبیل کند از غاغا لی لی استفاده می کندگزارش
5 | 1
idea١٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٠( نظر، عقیده، فکر، اندیشه، ایده ) گزارش
30 | 1
university١٨:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٠Azad University دانشگاه آزاد معنی اصلی کلمه University:دانشگاه گزارش
16 | 1
relatives١٨:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٠اقوام، خویشاوندانگزارش
18 | 1
originally١٨:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/١٠طبیعتاًگزارش
14 | 3
cotton١٧:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٠پارچه از جنس کتان گزارش
5 | 1
unit١٧:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٠بخش، قسمت گزارش
18 | 1
riffle١٧:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٠آب جاری موجود در قسمت کم عمق رودخانهگزارش
2 | 1
leather١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٠از جنس چرم گزارش
28 | 1
dark١٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٠تاریک، تاریکی شبگزارش
16 | 1
heavy١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٠سخت، سنگینگزارش
7 | 1
strong١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/١٠قوی، محکم، نیرومندگزارش
16 | 1
severe١٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٠سخت، شدیدگزارش
23 | 1
freezing١٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٠بسیار سرد، یخبندان گزارش
18 | 1
unstable١٣:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٠نا پایدار، بی اساس، بدون پایهگزارش
9 | 0
furious١٣:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٠خشمگین، عصبانیگزارش
18 | 1
fury١٣:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٠خشم، عصبانیت گزارش
25 | 0
adventurous١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٠دلیر، شجاع، ماجراجو، نترس گزارش
23 | 1
clash of clans١٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٠جنگ بین قبایلگزارش
44 | 4
adventure١٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٠ماجراجویی گزارش
28 | 2
fame١٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٠شهرت، محبوبگزارش
21 | 1
clash royale١٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٠برخورد سلطنتیگزارش
30 | 2
dangerous١٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٠خطر ناک، پر مخاطره، خوفناک گزارش
9 | 1
danger١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٠خطر، خوفناک گزارش
7 | 1
poison١٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/١٠زهر سم گزارش
12 | 1
hazard١٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٠در معرض خطر قرار دادن گزارش
32 | 1
traditional١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٠Adj: something that has always been done or made in the same way سنتی، سنت قدیمیگزارش
18 | 1
ابوی١٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٠أب ( أبو، أبا، أبی ) پدرگزارش
7 | 0
pearly١٢:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٠مانند مرواریدگزارش
9 | 0
pearl١٢:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٠مروارید گزارش
23 | 1