برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الشن آکحان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تقلا کردن
سعی کردن
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

2 سر پا
شلوغ
پرمشغله
١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

3 کمین کردن
کمین نشستن
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

4 جرم نفرت ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

5 پریشان
درمانده
درشرایط بد
بی سروسامان
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

6 پریشان و درمانده ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

7 به زبان آوردن ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

8 گفتاردرمانگر ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

9 سرگردانی، آوارگی ١٣٩٩/٠١/٣١
|