برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یگانه زارع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قفسه هایی که پر از گرد و غبار هستند
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

2 mak,brand ١٣٩٦/١٠/٢٩
|

3 زنگ زدندر زمان گذشته ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

4 پخته شده. ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

5 داشتن ناهار ١٣٩٦/١٠/١٦
|

6 عکس گرفتن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

7 سواری ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

8 آزمایش کردن ١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

9 دفتر داری ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

10 شما از مداد چه کسی استفاده می کنی ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|