الهام طاهری

الهام طاهری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinsight١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧فکر سریع ایده ناگهانیگزارش
0 | 0
ساختاربندی١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٣structurationگزارش
0 | 0
crown jewel١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠گل سر سبد نگین انگشترگزارش
2 | 0
stay mum١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠در موردچیزی به کسی نگفتنگزارش
2 | 0
social outing١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠گردش دسته جمعیگزارش
2 | 0
all consuming٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤کاملاً درگیر کنندهگزارش
5 | 0
turn of fate٢٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢بازی سرنوشت بازی تقدیرگزارش
2 | 0
caked٢٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠١خشکیدهگزارش
5 | 1
twisting١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠١پیچ در پیچ پر پیچ و خمگزارش
14 | 0
misspent٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠هدر دادن مصرف بی رویه مصرف عبث ولخرجیگزارش
2 | 0
lay off٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠اخراجگزارش
9 | 0
slim٠١:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧اندک گزارش
2 | 1
select٠٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧adj: منتخب برگزیدهگزارش
5 | 0
doing a geographic٢٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥وقتی معتادهادر حال ترک و تقویت انگیزه هستند و به جای هرگونه تغییر درونی مدام به شهرهای دیگر نقل مکان می کنند تا از اول شروع کنندگزارش
5 | 0
dress code١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥لباس فرم نوع پوشش قانون برای پوشیدن نوع خاصی از لباس در یک محل استاندارد و عرف پوشش گزارش
16 | 0
raved about١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤To speak or write about something or someone with wild enthusiasm در مورد چیزی با اشتیاق صحبت کردن یا نوشتن گزارش
5 | 0
tamp down١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤ترمزش را گرفتن گزارش
5 | 0
pick it up a notch١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤ دست جنباندن سخت تر کار کردن تندتر کار کردن بهتر کار کردن بهتر عمل کردن خود را بالا کشیدن گزارش
2 | 0
competitive​ juices١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢someone’s competitive​/​creative etc juices: the feelings that someone has of wanting to compete, create etc something حس رقابت روحیه ی رقابت جوگزارش
5 | 0
juice١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢سوخت، نیرو، انرژی گزارش
9 | 1
press release٢٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢١خبر روزنامه اخبار روزنامه بیانیه ی خبریگزارش
5 | 0
strapped٢٣:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢١بی پول ورشکسته از لحاظ مالی شکست خورده کفگیر به ته دیگ خورده دست تنگگزارش
12 | 0
gated١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢١محصور محدود دسترسی محدودگزارش
5 | 0
pigeonhole٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠دیده نشدن کنار گذاشته شدن نادیده گرفته شدن در یک طبقه بندی خاص قرار گرفتن برچسب خوردنگزارش
9 | 0
recover٠٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٩روحیه ی خود را دوباره به دست آوردن سلامت خود را دوباره به دست آوردنگزارش
12 | 0
enhancement١٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٨بزرگ کردن بزرگ نمایی ارج نهادن بالا بردن ارزشگزارش
7 | 0
shoot oneself in the foot١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٨مشکل تراشی برای خود ( اشتباها ) تیشه به ریشه خود زدن بی جهت برای خود مشکل ( دردسر ) ایجاد کردنگزارش
14 | 0
imaginatively١٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٨در تصور خود در ذهن خودگزارش
5 | 0
disregarding١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٨عدم توجه نادیده گرفتن بی توجهیگزارش
14 | 0
sketchy١٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٨مبهم ناتمام نامطمئن نادقیق گزارش
9 | 1
survival١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٨برای زنده ماندن برای بقاء نجات دهندهگزارش
9 | 0
compassionate١٥:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٨دلسوزانه محبت آمیزگزارش
12 | 0
adoption٢٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦بکارگیری سازگار کردن/شدن متناسب کردن/ شدن با پذیرش گزارش
16 | 1
self protective٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦خود حمایتیگزارش
7 | 0
default١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٦به طور پیش فرض و خودکار کاری را انجام دادنگزارش
28 | 1
relentlessly١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦به شدت شدیداً افراطی به طور مفرطگزارش
12 | 0
boost١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٦کمک مساعدت ترغیبگزارش
16 | 0
run amok٠٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٥افسار گسیخته شدن از کنترل خارج شدنگزارش
14 | 0
rise to the occasion٢٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٤خود را بالا کشیدنگزارش
5 | 0
intellect٢٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٤فرهیختهگزارش
9 | 0