برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام طاهری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کاملاً درگیر کننده ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

2 بازی سرنوشت
بازی تقدیر
١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

3 خشکیده ١٤٠٠/٠٣/٠١
|

4 پیچ در پیچ
پر پیچ و خم
١٤٠٠/٠٣/٠١
|

5 هدر دادن
مصرف بی‌رویه
مصرف عبث
ولخرجی
١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

6 اخراج ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

7 اندک
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

8 adj:
منتخب
برگزیده
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

9 وقتی معتادهادر حال ترک و تقویت انگیزه هستند و به جای هرگونه تغییر درونی مدام به شهرهای دیگر نقل مکان می‌کنند تا از اول شروع کنند ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

10 لباس فرم
نوع پوشش
قانون برای پوشیدن نوع خاصی از لباس در یک محل
استاندارد و عرف پوشش
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

11 To speak or write about something or someone with wild enthusiasm
در مورد چیزی با اشتیاق صحبت کردن یا نوشتن

١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

12 ترمزش را گرفتن
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

13
دست جنباندن
سخت تر کار کردن
تندتر کار کردن
بهتر کار کردن
بهتر عمل کردن
خود را بالا کشیدن

١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

14 someone’s competitive​/​creative etc juices:
the feelings that someone has of wanting to compete, create etc something
حس رقابت
روحیه‌ی رقا ...
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

15 سوخت، نیرو، انرژی
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

16 خبر روزنامه
اخبار روزنامه
بیانیه‌ی خبری
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

17 بی‌پول
ورشکسته
از لحاظ مالی شکست خورده
کفگیر به ته دیگ خورده
دست تنگ
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

18 محصور
محدود
دسترسی محدود
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

19 دیده نشدن
کنار گذاشته شدن
نادیده گرفته شدن
در یک طبقه بندی خاص قرار گرفتن
برچسب خوردن
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

20 روحیه‌ی خود را دوباره به دست آوردن
سلامت خود را دوباره به دست آوردن
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

21 بزرگ کردن
بزرگ نمایی
ارج نهادن
بالا بردن ارزش
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

22 مشکل‌تراشی برای خود (اشتباها)
تیشه به ریشه خود زدن
بی‌جهت برای خود مشکل (دردسر) ایجاد کردن
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

23 در تصور خود
در ذهن خود
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

24 عدم توجه
نادیده گرفتن
بی‌توجهی
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

25 مبهم
ناتمام
نامطمئن
نادقیق
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

26 برای زنده ماندن
برای بقاء
نجات دهنده
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

27 دلسوزانه
محبت آمیز
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

28 بکارگیری
سازگار کردن/شدن
متناسب کردن/ شدن با
پذیرش
١٤٠٠/٠٢/١٦
|

29 خود حمایتی ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

30 به‌طور پیش‌فرض و خودکار کاری را انجام دادن ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

31 به شدت
شدیداً
افراطی
به طور مفرط
١٤٠٠/٠٢/١٦
|

32 کمک
مساعدت
ترغیب
١٤٠٠/٠٢/١٦
|

33 افسار گسیخته شدن
از کنترل خارج شدن
١٤٠٠/٠٢/١٥
|

34 خود را بالا کشیدن ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

35 فرهیخته ١٤٠٠/٠٢/١٤
|