برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهه

الهه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کسی که ترجمه میکند ١٣٩٨/١١/٠٩
|

2 پیشنهاد
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

3 توضیح دادن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

4 تحریک کردن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

5 واحد چیزی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

6 صداقت ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

7 بیگانه ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

8 کاری که هرروز انجام میشه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

9 یخچال ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

10 نظر ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

11 مال ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

12 تبدیل کننده
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

13 زیر پا گذاشتن تمام اصول اخلاقی ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

14 نور درخشان ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

15 تکرار کردن یه چیزی یا فیلمی ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

16 مخالف ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

17 سطل ١٣٩٨/٠٦/١١
|

18 گلی کردن ١٣٩٨/٠٦/١١
|

19 تمشک آبی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

20 نوعی تمساح ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

21 گسترش دادن،گسترده کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

22 بدجور،خیلی بد ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

23 ول کردن،رهایی،ازادی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

24 فرم ،اندام،هیکل
١٣٩٨/٠٤/١٢
|