رضا عیسی‌زاره

رضا عیسی‌زاره

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسرمه١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦به نام خدا ماده ای ست که اغلب زنان به دور چشم می کشند، البته برای مردان نیز جایز است.گزارش
2 | 0
ماموم٠٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦باسمه تعالی پیرو امام در نماز، کسی که پشت سر امام نماز می خواند.گزارش
0 | 0
افسار اسب١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥زمام اسب، طنابی که با آن اسب را می بندند.گزارش
0 | 0
صائب١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤به نام خدا مختار - درست - صحیحگزارش
0 | 0