برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان حاتمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تاسف خوردن ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

2 چشم انتظار بودن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

3 خرج السهم. ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

4 خرچنگ ١٣٩٧/٠٨/١٢
|