برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان اکبرزاده

احسان اکبرزاده Ehsanha

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حفاظت‌گردی ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

2 Virtual Machine Software
نرم‌افزار ماشین مجازی
١٤٠٠/٠١/٠١
|

3 تویی لاستیک
لاستیک تیوبلس: لاستیک بدون تویی
١٣٩٩/١٢/١٩
|

4 فراهم بودن ١٣٩٩/١٢/١١
|

5 عالم ١٣٩٩/١٠/٢١
|

6 راه اندازی
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

7 زمان یا نقطه تغییر اساسی و مهم ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

8 زمان یا نقطه تغییر ناگهانی ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

9 نقطه بحرانی ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

10 در نظر گرفتن
Consider
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

11 به نظر واژه مود به همین شکل باید وارد فارسی بشه، چون باری که این کلمه داره واقعا هیچ واژه فارسی‌ای نداره. ١٣٩٩/١٠/٠٤
|