برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان غنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از بین ببر ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

2 ببین کی اینجاس ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

3 حواستونو جمع کنید ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

4 به لطف پروردگار بزرگ ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

5 به درد نخور ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

6 از بین رفتن ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

7 عمرا نگم ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

8 اینو باش ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

9 زندانی شده ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

10 جون سالم به در بردن ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

11 من نمی تونم از پس این بربیام ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

12 وقتی اون برقراره ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

13 از پس چیزی برامدن ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

14 حمله ی سایبری ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

15 یکی بهتر از اون یکی ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

16 دو دل شدن ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

17 هوس بازی ١٣٩٩/٠٦/١١
|

18 مردن ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|